Kurzové rozdíly podle české legislativy, mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS a všeobecně uznávaných účetních principů US GAAP

Název práce: Kurzové rozdíly podle české legislativy, mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS a všeobecně uznávaných účetních principů US GAAP
Autor(ka) práce: Spěváková, Ilona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Míková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je podrobně prozkoumat oblast kurzových rozdílů z hlediska české legislativy, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS a Všeobecně uznávaných účetních principů US GAAP. Zpočátku se práce zabývá obecným vymezením cizí měny v účetnictví. Poté následuje účetní zachycení kurzových rozdílů podle české legislativy včetně výběru směnného kurzu určeného pro přepočet aktiv a závazků vyjádřených v cizí měně. Značnou část práce zaujímá pohled IFRS na oblast kurzových rozdílů, jejichž příčinou vzniku mohou být nejen cizoměnové transakce, ale oproti české legislativě také převod účetní závěrky do měny vykazování. Velmi blízkým účetním přístupem jsou US GAAP, o jejichž pohledu na kurzové rozdíly pojednává další část práce. Závěrem se věnuji komparaci všech tří účetních systémů s důrazem na vzájemné odlišnosti v oblasti kurzových rozdílů.
Klíčová slova: peněžní položky; kurzové rozdíly; převod účetní závěrky do měny vykazování; funkční měna; kurzové přepočty; nepeněžní položky; proces "přeměření"; převod účetní záverky do funkční měny
Název práce: Exchange differences according to Czech legislation, International Financial Reporting Standards IFRS/IAS and Generally Accepted Accounting Principles
Autor(ka) práce: Spěváková, Ilona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Míková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to examine in detail the area of exchange differences in accordance to czech generally accepted accounting principles, in accordance with International Financial Reporting Standards IFRS/IAS and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles US GAAP. Initially, the thesis describes the general definition of foreign currency accounts. Then follows the accounting of exchange differences according to czech accepted accounting principles, including the choice of exchange rate specified for the translation of foreign currency statements. The other part of this thesis is focused on exchange differences in accordance with IFRS. Very close accounting approach is US GAAP, whose view of exchange differences describes another part. Finally, I deal with comparing all three accounting systems with emphasis on their differences in exchange differences.
Klíčová slova: monetary items; translation of financial statement; functional currency; translation adjustments; remeasurement; exchange differences; non-monetary items

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45394/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: