The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market

Název práce: "The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market."
Autor(ka) práce: Kraller, Judith
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Jarošová, Eva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper analyzes the relevance of succession planning from today's labor market perspective. Consequently, it reviews the reasons, methods and limitations of external and internal hiring concluding that corporations should employ a balance of both. Research shows that succession planning provides a means for organizations to develop, retain and promote internal talent. Because succession planning often consists of opaque processes, emergency planning or unmethodical decisions, the thesis identifies whether succession software on the example of the Business Execution Suite from SuccessFactors can add value to conventional succession planning. Although this Software-as-a-Service solution does offer a variety of best practice tools, the author concludes that the success of a succession program moreover depends on systematic process and role definitions as well as a facilitating corporate culture. Secondary research, internal company documents and an expert interview support the author in finding conclusions.
Klíčová slova: Career development; Talent management software; HR organizational management; Succession planning
Název práce: The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market
Autor(ka) práce: Kraller, Judith
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Jarošová, Eva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce analyzuje význam plánování nástupnictví z dnešního pohledu trhu práce. V důsledku toho, že zkoumá důvody, metody a omezení vnějšího a vnitřního příjímání pracovníků, dospěla k závěru, že podniky by měly zaměstnávat bilanci obou. Výzkum ukazuje, že plánování nástupnictví poskytuje prostředky organizacím k rozvíjení, udržení a podporu vnitřního talentu. Protože plánování nástupnictví se často skládá z neprůhledných procesů, nouzového plánování nebo netradičních rozhodnutí, práce identifikuje, zda-li software od SuccesFactors, který bude trénovat následníky na příkladu Business Execution Suite, může přidat hodnotu do běžného plánování nástupnictví. Ačkoli tento software jako služba řešení nabízí širokou škálu nástrojů osvědčených postupů, autor dochází k závěru, že úspěch nástupnického programu závisí jak na systematickém procesu a definování role, tak na usnadňující podnikové kultuře. Sekundární výzkum, dokumenty z firmy a interview s expertem podporují závěry a úsudky autora.
Klíčová slova: Business Execution Suite; plánování nástupnictví; software; lidské zdroje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 5. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45177/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: