Důvěryhodná a dlouhodobá archivace datových zpráv ISDS

Název práce: Důvěryhodná a dlouhodobá archivace datových zpráv ISDS
Autor(ka) práce: Jeništová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá dlouhodobou a důvěryhodnou archivací datových zpráv. Za tímto účelem se nejprve zabývá legislativními aspekty archivace elektronických dokumentů a též popisuje význam nových referenčních formátů pro elektronickou archivaci. Poté se věnuje popisu informačního systému veřejné správy a informačnímu systému datových schránek. Následně se podrobně věnuje popisu datové zprávy. Další kapitola je věnována základním právním úpravám a standardům pro archivaci elektronických dokumentů ve světě a v České republice. Poslední kapitoly práce se věnují analýze trhu s produkty, které zajišťují dlouhodobou a důvěryhodnou archivaci datových zpráv. Pro výběr popisovaných produktů jsou stanovena kriteria, na základě kterých jsou jednotlivé produkty vybírány a dále hodnoceny.
Klíčová slova: Elektronický dokument; Elektronický podpis; ISDS; Datová zpráva; Archivace
Název práce: Credible long-term archiving of data messages ISDS
Autor(ka) práce: Jeništová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis primarily focuses on a credible long-term archiving of data messages. To meet this objective, first the legislative aspects of archiving electronic documents were defined and the importance of new reference formats for electronic archiving was described. After that this thesis focused on the description of public administration information system and information system of data boxes. Then the data messages were described in detail. The next chapter deals with the legal standards for archiving electronic documents in the world and in the Czech Republic. In the last chapters, the analysis of the market with products providing a credible long-term archiving of data messages was conducted. For selection of the described products the criterions were determinate. Based on these criterions, the individual products were selected and further evaluated.
Klíčová slova: Archiving; data message; electronic document; electronic signature; ISDS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2012
Datum podání práce: 14. 5. 2014
Datum obhajoby: 27. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37652/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: