Návrh a využití modelů pro podporu geomarketingu v komerční sféře

Autor práce: Klika, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jašek, Pavel
Osoba oponující práci: Šperková, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh a využití modelů pro podporu geomarketingu v komerční sféře
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá moderním způsobem segmentace trhu, konkrétně tvorbou a implementací modelů využívajících statistické metody, interní data a veřejně dostupné informace. Modely by měly sloužit komerčnímu využití ve vztahu Business to Customer. Výstupem práce je analýza datových zdrojů, stavba logiky a aplikace modelů pro podporu rozhodování a segmentaci trhu ve společnosti nabízející internetové připojení. Cílem práce je ověření, zda jsou takovéto modely vhodným nástrojem pro podporu rozhodování, získání konkurenční výhody a indikaci rizikových aktivit z různých pohledů.
Klíčová slova: Geomarketing; Geospatial Software; Location Intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh a využití modelů pro podporu geomarketingu v komerční sféře
Překlad názvu: Design and utilization of models focused on geomarketing support in the commercial sector
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the modern way of market segmentation, namely with the creation and implementation of models using statistical methods, internal data and publicly availa-ble information. Models should serve to commercial use in Business to Customer relation-ship. Outcome of this thesis is the analysis of data sources, building logic and application of models to support decision-making and market segmentation in a company offering in-ternet connectivity. The aim is to verify whether such models are an appropriate tool to support decision making, gain competitive advantage and indicate risky activities from different perspectives.
Klíčová slova: Location Intelligence; Geospatial Software; Geomarketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2014
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 18.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce47224_xklip19.pdf [2,17 MB]
Oponentura36280_xspel04.pdf [178,71 kB]
Hodnocení vedoucího47224_xjasp05.pdf [180,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47224/podrobnosti