Trh práce, ekonomická aktivita a neaktivita v ČR z pohledu genderu

Název práce: Trh práce, ekonomická aktivita a neaktivita v ČR z pohledu genderu
Autor(ka) práce: Brotánková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fučíková, Simona
Oponenti práce: Cséfalvaiová, Kornélia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analýza trhu práce v České republice v období 1993 -- 2012 z pohledu genderu a nastínění možných řešení pro sladění rodinného a pracovního života. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. Teoretická část se zaměřuje na definici základních pojmů spojených s trhem práce a problematikou genderu, jako je sladění rodinného a pracovního života nebo diskriminace. Analytická část je postavena převážně na datech z Českého statistického úřadu a dělí se do několika kapitol. Základem je ekonomická neaktivita a aktivita, a ta je dále rozdělena na zaměstnanost a nezaměstnanost. Nejen tyto ukazatele jsou vyjádřeny pomocí časových řad znázorňujících vývoj za posledních dvacet let.
Klíčová slova: Ekonomická neaktivita; Ekonomická aktivita; Gender; Trh práce; Nezaměstnanost; Zaměstnanost
Název práce: Labour market, economic activity and inactivity in Czech Republic from the perspective of gender
Autor(ka) práce: Brotánková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fučíková, Simona
Oponenti práce: Cséfalvaiová, Kornélia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyse the labour market in the Czech Republic between the years 1993 and 2012 from the perspective of gender and to propose possible solutions for balancing family and work life. The thesis consists of two main parts. The theoretical part focuses on the definition of the basic terms associated with the labour market and gender issues, such as balancing family and work life or discrimination. The analytical part draws on the data from the Czech Statistical Office, and is divided into several chapters. The basis is either economic activity or inactivity, and it is further divided into employment and unemployment. These and other indicators are demonstrated on time series showing the development in the last twenty years.
Klíčová slova: Gender; Unemployment; Labour market; Economic inactivity; Employment; Economic activity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 16. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47093/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: