Finanční analýza společnosti Teplárna České Budějovice, a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Teplárna České Budějovice, a.s
Autor(ka) práce: Chreno, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Machek, Ondřej
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a vyhodnotit vývoj finanční situace společnosti Teplárna České Budějovice za sledované období 2008 -- 2012. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části je uveden metodický aparát, ve kterém jsou popsány vybrané metody finanční analýzy, které jsou aplikovány na společnost Teplárna České Budějovice. Použité metody jsou horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, čistý pracovní kapitál, predikční modely a ekonomická přidaná hodnota. Závěr se týká shrnutí výsledku využitých metod a zjištění, ve kterých oblastech Teplárna České Budějovice vyniká, a ve kterých existuje prostor pro zlepšení.
Klíčová slova: predikční modely; EVA; čistý pracovní kapitál; poměrové ukazatele; horizontální analýza
Název práce: Financial analysis of the company Teplárna České Budějovice, a.s
Autor(ka) práce: Chreno, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Machek, Ondřej
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor's Thesis is to analyze and evaluate the financial situation of the company Teplarna České Budějovice, a.s. observed from 2008 to 2012. This Bachelor's Thesis is divided into two main parts. The first part is theoretical and explains the methods of a financial analysis, that are applied to the Teplárna České Budějovice. The methods used for this purpouse are horizontal and vertical analysis, ratio indicators, net working capital, predictive models and the Economic Value Added. The conclusion is a summary of the outcome of used methods and determine which areas Teplárna České Budějovice, a.s. excels, and which areas can improve.
Klíčová slova: EVA; predictive models; net working capital; ratio indicators; horizontal analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2014
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46366/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: