Demografická analýza města Děčín se zaměřením na sociální služby

Název práce: Demografická analýza města Děčín se zaměřením na sociální služby
Autor(ka) práce: Švédová, Vlasta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fučíková, Simona
Oponenti práce: Langhamrová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat současnou demografickou situaci ve městě Děčín pomocí základních demografických ukazatelů, zmapovat a popsat poskytované služby seniorům v tomto městě a pomocí populační projekce odhadnout budoucí vývoj v oblasti sociálních služeb a nastínit možná řešení. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a analytické. V první teoretické části jsou vysvětleny použité demografické pojmy a metody, zejména metoda projekce, dále je zde uvedena charakteristika sociálních služeb poskytovaných seniorům ve městě Děčín. Druhá praktická část je tvořena převážně demografickou analýzou a populační prognózou, vytvořenou na základě dat z Českého statistického úřadu. Na základě výsledků analýz je zde uveden současný i předpokládaný budoucí stav v oblasti sociálních služeb ve městě a z toho vyplývající závěry této práce. Ve městě Děčín dojde stejně jako na většině území České republiky ke stárnutí populace a jejímu úbytku. Tato situace se výrazně projeví v sociálních službách a je nutné hledat řešení.
Klíčová slova: Senioři; Sociální služby; Stárnutí; Děčín; Demografická analýza
Název práce: Demographic analysis of the city Decin, focused on social services
Autor(ka) práce: Švédová, Vlasta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fučíková, Simona
Oponenti práce: Langhamrová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the current demographic situation in the city Decin with basic demographic indicators, also describe the social services provided to seniors in this city and by using population projections to estimate future development in this area and outline possible solutions in the social services. The work consists of two parts: theoretical and analytical. The first part explains the used demographic terms and methods, especially projection, there are also shown the characteristics of social services provided to seniors in Decin . The second part consists mainly of demographic analysis and population projection based on data from the Czech Statistical Office. The result of the analysis says that there will be the aging of population in Decin and population decrease as well as in the whole Czech Republic. This situation will strongly affect the area of social services this is why it is need to be solved now.
Klíčová slova: Seniors; Ageing; Děčín; Demographic analysis; Social services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 16. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46701/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: