Finanční benchmarking

Název práce: Finanční benchmarking
Autor(ka) práce: Barej, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Beran, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti BM MOTO, s.r.o. v porovnání s odvětvím - CZ NACE 45.3 na základě Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA. Práce je rozdělena do dvou základních částí, konkrétně do teoretické a praktické. Teoretickou část tvoří charakteristika finanční analýzy včetně postupů a metod, které budou později použity v druhé části práce. Praktická část obsahuje podrobný popis společnosti, odvětví a samotnou analýzu. V závěru práce je celkové zhodnocení společnosti a zdůrazněny její silné a slabé stránky včetně návrhů na možná řešení.
Klíčová slova: CZ-NACE 45.3; Finanční zdraví; Finanční analýza INFA; Benchmarking
Název práce: Financial Benchmarking
Autor(ka) práce: Barej, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Beran, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial health of BM MOTO, s.r.o. compared with the industry - CZ NACE 45.3 based on benchmarking diagnostic system of financial indicators INFA. The thesis is divided into two main parts, namely in the theoretical and practical. The theoretical part is characteristic of financial analysis, including procedures and methods that will be used later in the second part. The practical part contains a detailed description of the company, the industry and the analysis itself. In the end of the thesis is the overall assessment of the company and highlighted its strengths and weaknesses, including suggestions for possible solutions.
Klíčová slova: CZ-NACE 45.3; Financial health; Financial analysis INFA; Benchmarking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40288/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: