Srovnání s.r.o. a SVOČ z účetního a daňového hlediska

Název práce: Srovnání s.r.o. a SVOČ z účetního a daňového hlediska
Autor(ka) práce: Hepová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání individuálního podnikatele se společností s ručením omezeným z právního, účetního a daňového hlediska. První kapitola se věnuje individuálnímu podnikateli. Nejdříve jsou zde zmíněny základní pojmy jako například podnik či podnikání. Následují informace například o evidenčních povinnostech podnikatele, daňové evidenci či paušálních výdajích. Další kapitola je zaměřena na charakteristiku společnosti s ručením omezeným a na hlavní účetní a daňové souvislosti. Následuje srovnání výhod a nevýhod individuálního podnikatele se společností s ručením omezeným. Poslední částí diplomové práce je praktická část. První část praktické části se zabývá srovnáním daňového zatížení u individuálního podnikatele a společnosti s ručením omezeným. Druhá část poté porovnává právní a účetní odlišnosti při zakládání těchto právních forem.
Klíčová slova: společnost s ručením omezeným; vedení účetnictví; individuální podnikatel; nový občanský zákoník; daňové zatížení; daňová evidence
Název práce: Comparison of limited liability companies and the self-employed from an accounting and tax perspective
Autor(ka) práce: Hepová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on comparing the individual entrepreneur is a limited liability company from legal, accounting and tax purposes. The first chapter is devoted to individual entrepreneurs. First, it discusses basic concepts such as company or business. The following information, such as keeping obligations for businesses, tax records or overhead costs. Another chapter focuses on the characteristics of a limited liability company and the main accounting and tax implications. The following is a comparison of the advantages and disadvantages of the individual entrepreneur is a limited liability company. The last part of the thesis is the practical part. This first part of the practical part deals with the comparison of the tax burden on individual entrepreneurs and companies with limited liability. The second part then compares the legal and accounting differences in the establishment of these legal forms.
Klíčová slova: New Civil Code; tax burden; limited company; tax records; accounting; individual entrepreneur

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2013
Datum podání práce: 30. 5. 2014
Datum obhajoby: 5. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45851/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: