Finanční gramotnost a spotřebitelské úvěry

Název práce: Finanční gramotnost a spotřebitelské úvěry
Autor(ka) práce: Lukešová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Coufal, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou finanční gramotnosti. Toto téma je velice rozsáhlé, proto je práce zaměřena pouze na spotřebitelské úvěry patřící k nejčastějším produktům, které občané využívají. Práce podává základní informace o subjektech, které nabízejí spotřebitelské úvěry a upozorňuje na nekorektní finanční instituce a lichváře. Jedna kapitola je věnována základním ukazatelům výhodnosti spotřebitelských úvěrů. Přibližuje zejména problematiku ukazatele roční procentní sazba nákladů (RPSN) a jeho význam. Znalost těchto ukazatelů zvyšuje finanční gramotnost občanů a přispívá ke správnému rozhodování při volbě spotřebitelského úvěru. Další kapitola popisuje refinancování, které umožňuje zlepšit některé podmínky úvěru. Závěrečná část práce seznamuje s Navigátorem spotřebitelského úvěru, který umožňuje lepší orientaci na trhu se spotřebitelskými úvěry.
Klíčová slova: bankovní a nebankovní instituce; roční procentní sazba nákladů (RPSN); spotřebitelský úvěr; finanční gramotnost
Název práce: Financial literacy and consumer loans
Autor(ka) práce: Lukešová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Coufal, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor's thesis deals with problems of financial literacy. The problem with financial literacy is an extensive topic, therefore the paper focuses only on consumer loans which belong to the most used products by citizens. The thesis gives basic information about companies, which offer consumer loans and warn against incorrect financial institutions and loan sharks. One of the chapters dedicates the indicator of advantages of consumer loans. It shows issues of indicator annual percentage rate of expenses (APR) and its importance. Familiarity of those indicators increases financial literacy of citizens and contribute to right decision regarding consumer loan. Another chapter describes refinancing, which enables to make better some of the terms of loans. The final chapter familiarizes with the Navigator of consumer loans, which enables better orientation at market of consumer loans.
Klíčová slova: consumer loan; non-bank and bank institutions; annual percentage rate of expenses (APR); financial literacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2014
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 19. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46722/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: