Vliv OZE na spotovou cenu elektřiny

Název práce: How does the energy from renewable sources change the price of electricity on the wholesale market?
Autor(ka) práce: Albrechtová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor's thesis investigate how electricity from renewable energy sources changes the price of electricity on wholesale market. I used data from the Germany in the year 2013 and because of high correlation between the Czech and the German wholesale price of electricity. Therefore I assume that the same effect operate also in the Czech Republic. By using a regression analysis, I prove that an increase in the RES, precisely wind and photovoltaic, electricity production does significantly lowers the price of electricity on wholesale market. Results show that size of consumption, prise of gas and price of allowances have a significant impact on wholesale price.
Klíčová slova: price of electricity; spot price; renewable sources of energy; wholesale market
Název práce: Vliv OZE na spotovou cenu elektřiny
Autor(ka) práce: Albrechtová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce zkoumá, jak elektřina z obnovitelných zdrojů energie ovlivňuje cenu elektřiny na velkoobchodním trhu. Použila jsem data z německého trhu za rok 2013, z důdovu vysoké korelace mezi českou a německou velkoobchodní cenou elektřiny. Díky které předpokládám, že stejný cenový efekt působí i v České republice. Za použití regresní analýzy jsem dokázala, že zvýšení produkce z OZE, přesněji z vodních a fotovoltaických elektráren, snižuje cenu elektřiny na velkoobchodním trhu. Výsledky mé práce ukázaly, že velikost spotřeby, cena plynu a cena povolenek mají vliv na velkoobchodní cenu elektřiny.
Klíčová slova: cena elektřiny; spotová cena; obnovitelné zdroje energie; velkoobchodní trh

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2014
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 16. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46503/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: