Komparace monetární expanze vybraných ekonomik po nedávné finanční krizi a její přesah na devizový trh

Název práce: Komparace monetární expanze vybraných ekonomik po nedávné finanční krizi a její přesah na devizový trh
Autor(ka) práce: Holeček, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pfeifer, Lukáš
Oponenti práce: Pikhart, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce usiluje o analýzu měnově-politických opatření, používaných vybranými centrálními bankami po nedávné krizi nestandardních hypoték a následné finanční krizi, s důrazem na nestandardní nástroje měnového uvolňování. V souvislosti s nestandardními nástroji měnové politiky se práce v druhé části věnuje tématu měnových válek, respektive dopadu finanční krize a následné reakce hospodářské politiky na měnový kurz vybraných ekonomik. Jako ukazatel podhodnocení či nadhodnocení měnového kurzu, uvádí práce odchylku od základního rovnovážného kurzu, při jehož výpočtu se přihlíží k vývoji běžného účtu.
Klíčová slova: centální banka; menetární politka; měnový kurz; bariéra nulových úrokových sazeb; kvantitativní uvolňování
Název práce: Comparison of monetary expansion of selected economies after recent financial crisis and its overlap on the foerign exchange market
Autor(ka) práce: Holeček, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pfeifer, Lukáš
Oponenti práce: Pikhart, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis tries to analyze monetary-political measures, used by selected central banks, after recent subprime crisis and follow-up financial crisis, with emphasis on nonstandard tools of monetary easing. In relation with nonstandard tools of monetary policy it focuses on topic of currency wars, and the influence of consequences of financial crisis and reactions of economic policy over exchange rate of selected economies. As the indicator of undervaluation or overvaluation of the exchange rate, the thesis shows the deviation from fundamental equilibrium exchange rate, which calculation takes into consideration the development of current account.
Klíčová slova: central bank; zero lower bound; exchange rate; quantitative easing; monetary policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2013
Datum podání práce: 11. 6. 2013
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42177/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: