Současná rodinná politika: ČR, VB a Švédsko

Název práce: Současná rodinná politika: ČR, VB a Švédsko
Autor(ka) práce: Burianová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá rodinnou politikou v České republice, Velké Británii a Švédsku. V první části textu jsou vymezena teoretická východiska pro lepší pochopení následné praktické části. Popsány jsou současné podoby rodiny, které doplňují rodinu tradiční a dále vybrané demografické ukazatele jednotlivých zemí -- úhrnná plodnost a porodnost, sňatečnost a rozvodovost -- které jsou zkoumány z hlediska vývoje v čase. V druhé kapitole jsou popsány rodinné politiky v jednotlivých zemích a jejich celkové pojetí. Praktická část této práce je rozdělena do 3 kapitol a každá kapitola je věnována jedné ze zkoumaných zemí. Vymezeny jsou jednotlivé způsoby podpory rodin, tak jak jsou v daném státě realizovány, dále jejich výše a nároky na jejich přiznání. Praktická část je východiskem pro následnou komparaci jednotlivých zemí.
Klíčová slova: podpory rodiny; rodinná politika; rodina
Název práce: Current Family Policy: Czech Republic, United Kingdom and Sweden
Autor(ka) práce: Burianová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstract This bachelor thesis inquires into the family policy in the Czech Republic, Great Britain and Sweden. In the first part, there are defined theoretical basis for better understanding of subsequent practice part. It describes current forms of family that are complementing the traditional family. There are also described selected demographic variables in each country -- total fertility and birth rates, marriage and divorce rates -- these are explained in terms of development over time. In the second chapter, there are described family policies in the individual countries and their global perspective. The practical part of this thesis is divided into three chapters and each chapter is devoted to one of the studied countries. There are defined individual family supports, as they are implemented in the state, as well as the amount and requirements for their return. The practical part is the foundation for a comparison between countries.
Klíčová slova: family policy; family support; family

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2014
Datum podání práce: 23. 5. 2014
Datum obhajoby: 24. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47135/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: