Chodíme na dobré filmy? Vliv diváckých hodnocení na návštěvnost a tržby českých filmů

Název práce: Chodíme na dobré filmy? Vliv diváckých hodnocení na návštěvnost a tržby českých filmů
Autor(ka) práce: Žofčák, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce na základě regresní analýzy dat 314 českých filmů z období let 2003--2013 zkoumá hypotézu o existenci pozitivního vztahu mezi úspěšností těchto filmů (měřenou pomocí návštěvnosti a tržeb) a diváckým hodnocením uživatelů Česko-Slovenské filmové databáze. Tato hypotéza je na základě sestaveného modelu potvrzena -- jednoprocentní zvýšení uživatelského hodnocení souvisí se zvýšením návštěvnosti o 1,45 % a tržeb o 1,39 %. Jsou rovněž prokázány podobné souvislosti s vysvětlovanými proměnnými a dalšími faktory -- jako významné se prokázaly oblíbené herečky (avšak nikoliv oblíbení herci), oblíbení režiséři, ceny Českého lva a určité žánry (akční filmy, pohádky a komedie). Přínos této práce spočívá nejen v aplikaci zvolené metody na české prostředí, ale rovněž na prokázání a ekonomické vysvětlení pozitivních vztahů určitých specifických proměnných v kontextu českého filmu. Jednou z těchto specifických proměnných, jejíž asociaci s návštěvností a tržbami tato práce interpretuje, je tvorba režiséra Zdenka Trošky.
Klíčová slova: uživatelské hodnocení; tržby; film; informační asymetrie; signalizace
Název práce: Are we watching good movies? The impact of audience rating on attendance and revenues of Czech movies
Autor(ka) práce: Žofčák, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Based on regression analysis and data set of 314 Czech movies from period 2003--2013, this thesis examines the hypothesis, that there is positive relationship between success of those movies (measured by attendance and revenues) and users rating in Česko-Slovenská filmová databáze. This hypothesis was confirmed by model presented in this thesis -- one percent increase in users rating is in relationship with increased attendance by 1,45% and revenues by 1,39%. Similar links between explained variables and other factors are also proved. As significant factor are proved favorite actress (but not favorite actors), favorite directors, Český lev awards and specific movie genre (action movies, fairy-tales and comedy). This thesis' contribution consists not only in application of chosen method on Czech environment, but also in economic explanation of positive relationship of certain specific variables in context of Czech movie industry. Among those specific variables associated with attendance and revenues is production of director Zdeněk Troška.
Klíčová slova: information asymmetry; user rating; signaling; revenues; movie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2014
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46264/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: