Dopady kapitálových požadavků Basel II a Basel III na bankovní sektor v ČR

Název práce: Dopady kapitálových požadavků Basel II a Basel III na bankovní sektor v ČR
Autor(ka) práce: Čechura, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matejašák, Milan
Oponenti práce: Špániková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je rozbor regulatorních pravidel Basel II a Basel III s důrazem na jejich dopady na tuzemský bankovní sektor. Pozornost je nejprve věnována vývoji pravidel kapitálové přiměřenosti až po vznik Basel II. Basel II a jeho třípilířová struktura, jenž se skládá z minimálních kapitálových požadavků, bankovního dohledu a tržní disciplíny, jsou následně analyzovány. Opomenuty nejsou ani nedostatky Basel II, po nichž je přistoupeno k představení nového regulatorního rámce Basel III. Inovace Basel III tkví ve zkvalitnění regulatorního kapitálu a zavádění nových kapitálových požadavků. Závěr práce se zabývá plněním kapitálových požadavků ze strany tuzemského bankovního sektoru v minulosti a hodnocením jeho připravenosti na implementaci regulatorního rámce Basel III.
Klíčová slova: procykličnost; regulatorní kapitál; kapitálová přiměřenost; Basilejský výbor pro bankovní dohled; kapitálový polštář; Basel III; Basel II
Název práce: The Impacts of Basel II and Basel III Capital Requirements on the Banking Sector in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Čechura, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matejašák, Milan
Oponenti práce: Špániková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is the analysis of regulatory framework Basel II and Basel III with the focus on their impact on the Czech banking sector. Firstly it is focused on the development of the capital adequacy rules till the emergence of Basel II. Basel II and its three-pillar structure, which consists of minimum capital requirements, supervisory and market discipline are analysed then. When shortcomings of Basel II are mentioned, it is proceeded to introducing the new regulatory framework Basel III. The innovations of Basel III lie in the enhanced quality of regulatory capital and the setting up of new capital requirements. The last part of the thesis focuses on the compliance with the capital requirements of the Czech banking sector in the past and the evaluation of its readiness to implement Basel III.
Klíčová slova: procyclicality; regulatory capital; capital adequacy; Basel Committee on Banking Supervision; capital buffer; Basel III; Basel II

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 24. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45480/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: