Český filmový trh a digitální filmové pirátství: Ekonomická analýza a navržené politiky

Název práce: Czech Theatrical Market and Digital Film Piracy: Economic Analysis and Suggested Policies
Autor(ka) práce: Janák, Pavel
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Voráček, Jan
Oponenti práce: Haindl, Michal; Jánský, Jaroslav; Choochote, Kitimaporn
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Czech theatrical market faces a major digital piracy problem. The availability of illegitimate digital distribution channels represents a challenge for managers, especially when original movies are uploaded to the Internet before or during their theatrical release. The crucial managerial task is to solve the problems of losses caused by piracy, and to find a balance between antipiracy investment and the maximal benefits it brings. Therefore, to maximize stakeholder utility, management decision-making needs to be complemented and supported. Firstly, the research investigates the basis of digital piracy, discusses the effects it causes, focuses on relevant stakeholders. The thesis deals with knowledge management and system dynamics using its principles and approaches and proposes a model supporting strategic management decision-making. The created knowledge-based computational model simulates the market's development of the Czech theatrical industry related to digital film piracy in the following scenarios: current market settings, industry-based administration, government-based administration and a mixture of the last two; the results of the different scenarios are discussed, evaluated and compared. The findings indicate that with the current settings in the Czech theatrical industry, the losses caused by digital piracy keep increasing linearly. Industry-based administration implies that the losses level off with a negligible yearly increase and the government-based solution reduces the losses more than the industrial administration. Nevertheless, the results show minor differences in total box office revenues, while differences in antipiracy costs are vast. Therefore, the predictive experiment based on the current market environment represents the most efficient version of the experiments. Even though losses are, the highest, real box office revenues are only a little different. Simply put, a moderate increase in box office revenues paid for by massive investments into antipiracy seems inefficient.
Klíčová slova: Digital Piracy; Czech Theatrical Market; Film Piracy; System Dynamics; Motion Pictures
Název práce: Český filmový trh a digitální filmové pirátství: Ekonomická analýza a navržené politiky
Autor(ka) práce: Janák, Pavel
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Voráček, Jan
Oponenti práce: Haindl, Michal; Jánský, Jaroslav; Choochote, Kitimaporn
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Český filmový trh čelí problému digitálního pirátství a dostupnost filmové produkce na internetu ještě před oficiální premiérou na digitálních distribučních kanálech představuje výzvu (problém) pro manažery ve filmovém průmyslu. Klíčovým úkolem je tedy řešit problém ztráty způsobené pirátstvím a efektivně zhodnotit náklady a výnosy investic do protipirátských aktivit. Pro efektivnější rozhodování je zapotřebí vytvořit nástroj pro podporu rozhodování managementu. Práce se nejprve zabývá digitálním pirátstvím a efektům, které způsobuje se zaměřením na relevantní zúčastněné strany (stakeholdery). Při využití znalostního managementu a systémové dynamiky s jejichž pomocí navrhuje příkladný podpůrný model pro strategické rozhodování. Práce navrhuje příkladný znalostní model pro simulaci vývoje trhu, jehož správné použití ve fázi návrhů politik by mohlo eliminovat případné současné nedostatky. Vytvořený počítačový model založený na znalostech simuluje následující scénáře - aktuální nastavení trhu, administrace průmyslem či státní správou a kombinace obou dvou; výsledky různých scénářů jsou vyhodnoceny a porovnávány. Po provedení simulací a z jejich výstupů vyplývá, že při současném nastavení budou ztráty z pirátství narůstat, při eliminaci pirátství průmyslem ztráty sice narůstají ale s malým ročním nárůstem a při řešení pomocí státního aparátu jsou ztráty menší než při administrací průmyslem. Výstupy však též ukazují, že při různých administracích existují jen drobné rozdíly v celkových tržbách z kin, zatímco rozdíly ve vynaložených nákladech na eliminaci pirátství jsou obrovské. Experiment založený na současném tržním prostředí představuje nejefektivnější verzi z vybraných experimentů. I když ztráty jsou v tomto scénáři nejvyšší, rozdíly v příjmech filmařů utržených v kinech jsou minimální oproti ostatním variantám. Zjednodušeně řečeno, pro mírný nárůst tržeb z kin by bylo zapotřebí masivně investovat do protipirátských aktivit, což by bylo značně neekonomické a neefektivní.
Klíčová slova: Film; Český filmový trh; Filmové pirátství; Systémová dynamika; Digitální pirátství

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Fakulta managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2010
Datum podání práce: 20. 6. 2014
Datum obhajoby: 29. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41168/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: