Mechanismus "reverse-charge"při tuzemských plněních

Název práce: Mechanismus "reverse-charge"při tuzemských plněních
Autor(ka) práce: Skořepová, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení praktického dopadu zavedeného režimu přenesení daňové povinnosti na konkrétní firmu. Zhodnocení pozitivních a negativních dopadů mechanismu reverse-charge na daňovou povinnost firmy. Úvodní část práce je věnována teoretickým informacím důležitým pro rychlé zorientování čtenáře v dané problematice. Zabývá se především popisem standardního mechanismu odvodu daně z přidané hodnoty a následně mechanismem přenesení daňové povinnosti. V této části jsou také popsány hlavní důvody pro zavedení reverse-charge do české legislativy a v neposlední řadě i podstata kolotočových podvodů. Následující část je zaměřena na podrobnou analýzu kladů a záporů, které s sebou režim přenesení daňové povinnosti přinesl. V poslední praktické části je kladen důraz na implementaci předchozích dvou částí práce do praktického příkladu firmy obchodující s odpady a dopady jsou znázorněny v přehledném grafu.
Klíčová slova: nárok na odpočet; DPH; mechanismus reverse-charge
Název práce: Reverse-charge mechanism in inland transactions
Autor(ka) práce: Skořepová, Eliška
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor Thesis is to assess the practical impact of the imposition of the reverse charge to a particular company. We focus especially on the evaluation of positive and negative impacts of reverse-charge mechanism on the company's tax liability. The Introductory part is devoted to providing theoretical background information, important for readers to get into the topic. This part deals mainly with the description of the standard mechanism of value added tax payments, and then the reverse-charge mechanism. Additionally, in this section the main reasons for the implementation of the reverse-charge in Czech legislation are also described and also the nature of carousel frauds. The next section focuses on a detailed analysis of the pros and cons that come with the application of reverse charge procedure in the praxis. In the last practical part is provided the implementation of the previous two sections of the thesis in a practical example of a company dealing with waste. The results of the impact of reverse-charge mechanism from the example are presented in a chart.
Klíčová slova: Reverse-charge mechanism; entitlement for tax deduction; Value added Tax (VAT)

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2013
Datum podání práce: 29. 6. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44348/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: