Gravitační model zahraničního obchodu s alkoholickými nápoji ve vybraných zemích EU

Název práce: Gravitační model zahraničního obchodu s alkoholickými nápoji ve vybraných zemích EU
Autor(ka) práce: Pecka, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Bubáková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Analýza panelových dat je moderním přístupem statisticko--ekonometrického modelování. Cílem diplomové práce je na základě panelové struktury vstupních dat odhadnout gravitační model zahraničního obchodu s alkoholickými nápoji v podobě bilaterálního obchodního toku v závislosti na hrubém domácím produktu a dalších doprovodných proměnných usnadňujících obchodování. Na základě výsledků panelových testů jednotkových kořenů je testována stacionarita proměnných v panelu a předpokládaný dlouhodobý vztah mezi analyzovanými proměnnými. Gravitační model je za předpokladu existence dlouhodobých vztahů sestaven pomocí různých metod, jako jsou souhrnný OLS odhad, modely fixních a náhodných efektů nebo kointegrační regrese DOLS a FMOLS. Kointegrační vztah je ověřen Pedroniho panelovým testem.
Klíčová slova: panelová data; gravitační model; Pedroniho test kointegrace; OLS odhady; testy jednotkového kořene; bilaterální obchod
Název práce: Gravity Model of International Trade in Alcoholic Beverages in Selected EU Countries
Autor(ka) práce: Pecka, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Bubáková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Panel data analysis is the modern approach of statistical and econometric modeling. The aim of the thesis is to estimate the gravity model of international trade in alcoholic beverages in the form of bilateral trade flow depending on the gross domestic product and other associated variables that facilitate trading. The data have a panel structure. Based on the results of panel unit root tests the stationarity of variables in the panel and the expected long-term relationship between the analyzed variables are tested. Gravity model is assuming the existence of long-term relationships built through various methods, such as pooling OLS estimate, fixed and random effects models, cointegrated regression DOLS and FMOLS. Cointegration relationship is verified by Pedroni panel test.
Klíčová slova: Bilateral trade; Unit Root tests; Pedroni cointegration test; OLS estimates; Panel data; Gravity model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2014
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 25. 8. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46293/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: