Analýza vývoje příjmů státního rozpočtu z daní z přidané hodnoty: případová studie na datech České republiky

Název práce: Analýza vývoje příjmů státního rozpočtu z daní z přidané hodnoty: případová studie na datech České republiky
Autor(ka) práce: Rottová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ježek, Tomáš
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce na datech z České republiky v letech 1993 až 2013 zjišťuje, jak se se změnou sazeb daně z přidané hodnoty vyvíjí příjmy státního rozpočtu z DPH. Primárním cílem práce je aplikace Lafferovy křivky na daň z přidané hodnoty. Pomocí regresní analýzy zkoumáme, jak jsou příjmy státního rozpočtu z DPH ovlivňovány hrubým domácím produktem. Z výsledků ekonometrického modelu vyplývá, že zvýší-li se HDP o 1 %, příjmy státního rozpočtu z DPH se zvýší o 0,987 %. Zjišťujeme, že po očištění dat o příjmech z DPH o vliv inflace a hrubého domácího produktu, jsou nejvýnosnější 23% základní a 5% snížená sazba DPH. Obě sazby ale platily v období zavádění daně z přidané hodnoty v ČR, což by na daný výsledek mohlo mít významný vliv. Uvádíme graf vývoje příjmů z DPH očištěných o inflaci a vliv HDP v čase, kde zjišťujeme, že příjmy z DPH od roku 1993 do roku 1998 klesají a poté fluktuují kolem částky 40 miliard Kč až do roku 2013. Z daného usuzujeme, že lidé se postupem času naučili placení DPH vyhýbat. Součástí práce jsou také tři hypotézy. Zjišťujeme, že při růstu snížené sazby DPH se vždy meziročně zvýšily příjmy státního rozpočtu z DPH, u základní sazby DPH se příjmy z DPH měnily stejným směrem jako sazba jen ve třech z pěti případů, kdy se základní sazba měnila. Dále dospíváme k závěru, že se změnou základní sazby DPH se výdaje na konečnou spotřebu domácností meziročně mění stejným směrem, jako se mění základní sazba, ale méně, než se mění základní sazba. U snížené sazby je tomu tak jen v jednom ze čtyř případů.
Klíčová slova: Česká republika; regresní analýza; daňové příjmy; Lafferova křivka; daň z přidané hodnoty
Název práce: Analysis of Value Added Tax Revenues in the Czech Republic: a Case Study
Autor(ka) práce: Rottová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ježek, Tomáš
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The analysis of data from the Czech Republic between 1993 and 2013 assesses how VAT rate changes impact VAT revenues of respective national budgets. The core focus of the paper is the application of the Laffer curve on value added tax. Using a regression analysis we analyze how VAT revenue contributions to the budget are impacted by GDP. The results of our econometric model impaly that a 1% GDP increase leads to a 0.987% increase in VAT revenues to the budget. We find, by cleansing the VAT revenue data of inflationary and GDP effects, that the highest income generating VAT rates are 23% standard and 5% reduced. Both rates were, however, in effect as a result of VAT introductions in the Czech Republic, which might lead to a significant bias in our analysis. We present a chart of a time series of VAT revenues adjusted for inflationary and GDP effects which shows that VAT revenues decrease in the period from 1993 to 1998 after which they stabilize at around CZK 40bn until 2013. From that we infer that, over time, VAT payers have learned how to avoid the tax. We also present three hypotheses in our work; we find that an increase in the reduced VAT rate always brings additional revenues to the budget, that standard VAT rate changes impact revenues in the same direction in only 3 out of 5 cases, and that standard VAT rate changes are a leading variable for household consumption, the trend of which is always less volatile as the lagging variable. The above applies for the reduced VAT rate in just one of four cases.
Klíčová slova: Czech Republic ; regression analysis; tax revenues; Laffer curve; value added tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 22. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45622/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: