Analýza dopadů regulací pomocí dynamického input-output modelu

Název práce: Analýza dopadů regulací pomocí dynamického input-output modelu
Autor(ka) práce: Šafr, Karel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sixta, Jaroslav
Oponenti práce: Pertold, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá využitelností dynamických Input-Output modelů jako zdroje podkladů pro rozhodovací procesy tvůrců hospodářské politiky. První část práce je zaměřená na teoretické odvození a zasazení základních dynamických modelů. Na tuto část navazuje praktická aplikace všech prezentovaných modelů, v níž navrhujeme vlastní způsob odvození matice kapitálu, což usnadňuje konstrukci datových zdrojů. Výsledky praktické části ukazují, že dynamické modely jsou použitelné, ale je nutné brát na zřetel jejich konstrukční omezení a datové limity. Výsledy aplikace na rok 2009 ukazují, že v důsledku ekonomické krize došlo k 6% propadu tempa růstu HPH.
Klíčová slova: Dynamická Input-Output analýza; Makroekonomie; Hodnocení dopadů regulace
Název práce: The Analysis of Impact of Regulations: A Dynamic Input-Output Model Approach
Autor(ka) práce: Šafr, Karel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sixta, Jaroslav
Oponenti práce: Pertold, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis discusses utilization of dynamic Input-Output models as a basis for decision-making for policy makers. The first part is focused on theoretical derivation of the basic dynamic models. This part is followed by a practical application of the presented models, which proposes a method of deriving the matrix of capital and it facilitates the construction of data sources. The results show that the dynamic models are usable, but it is necessary to take into consideration their structural constraints and data limits. Data applied for 2009 show that the economic crisis has led to a 6% decline in GVA growth rates.
Klíčová slova: regulatory impact assessment; Macroeconomics; Dynamic Input-Output Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 8. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42578/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: