Víra a kriminalita

Název práce: Víra a kriminalita
Autor(ka) práce: Ševčík, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kovanda, Lukáš
Oponenti práce: Svoboda, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje vztah počtu věřících křesťanů a kriminality. Testuje se v ní hypotéza, podle které existuje negativní vliv počtu věřících na počet trestných činů. Tento vliv je zkoumán na sedmi kategoriích kriminality: vraždy, znásilnění, úmyslné ublížení na zdraví, vloupání, krádeže, loupeže a celková kriminalita. Data použitá v modelu jsou z roku 2011, kdy proběhlo sčítání lidu. Pomocí metody nejmenších čtverců analyzuje 14 krajů České republiky. Negativní vliv se ukázal jako statisticky významný u vloupání a celkové kriminality.
Klíčová slova: víra; ekonomie zločinu; metoda nejmenších čtverců
Název práce: Crime and Religion
Autor(ka) práce: Ševčík, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kovanda, Lukáš
Oponenti práce: Svoboda, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyzes relationship between number of Christians and criminality. It tests a hypothesis that there is a negative effect of number of religious people on number of crimes. This effect is tested on 7 categories of crime: murder, rape, assault, burglary, larceny, robbery and total crime. Data used in model are from 2011, when there was a census in Czech Republic. 14 regions of Czech Republic are analyzed with OLS method. Negative effect of religion was found statistically significant on burglary and total crime.
Klíčová slova: OLS; religion; economics of crime

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2014
Datum podání práce: 31. 8. 2014
Datum obhajoby: 11. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48164/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: