Analýza rakouské teorie hospodářského cyklu z pohledu komplexní ekonomie

Název práce: The analysis of Austrian business cycle theory from complexity economics approach
Autor(ka) práce: Lanzafame, Alessandra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bernat, Lukáš
Oponenti práce: Pavlík, Ján
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis analyzes the Austrian business cycle theory (ABCT) from the Complexity Economics approach. Complexity Economics is an approach which comes from the complexity science. It has started to develop since 1980s' in Santa Fe Institute, the leading institution engaging in the research of complexity. In the thesis I mention the terms which are bound to Complexity Economics, for example emergence, the "bottom-up", self-organization, bounded rationality etc. The evolution of the markets, networks and nonlinear dynamics are included in Complexity Economics as well. Complexity Economics views an economy as a dynamical system which never reaches the equilibrium unlike the Traditional Economics approach which main focus is on the general equilibrium of the economy. Another difference would be the way of modelling economies in which Complexity Economics is leaving the unrealistic assumptions because it utilizes the agent-based simulations which enable to do that. In the thesis I also focus on the similarities between Austrian and Complexity Economics, for example the heterogeneity of the agents or the emergence of the price system. These and others similarities are then applied in the analysis of ABCT which serves as an example of demonstration that Austrian Economics could provide the theoretical framework for Complexity Economics which aspires to become a new paradigm in economics.
Klíčová slova: equilibrium; traditional economics; Austrian business cycle theory; complexity economics
Název práce: Analýza rakouské teorie hospodářského cyklu z pohledu komplexní ekonomie
Autor(ka) práce: Lanzafame, Alessandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bernat, Lukáš
Oponenti práce: Pavlík, Ján
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje rakouskou teorii hospodářského cyklu (ABCT) pohledem komplexní ekonomie. Komplexní ekonomie je přístup vycházející z komplexní vědy, jež se začala rozvíjet v 80. letech minulého století v Santa Fe Institute, předním ústavu zabývajícím se tímto přístupem. V práci zmiňuji pojmy, které jsou spjaty s komplexní ekonomií, jako například emergence, přístup "zdola-nahoru", samoorganizace, omezená racionalita apod. Komplexní ekonomie zahrnuje do své analýzy také evoluci trhů, sítě, nelineární dynamiku a dívá se na ekonomiku jako na dynamický systém, který nikdy nedosáhne rovnováhy, což ji zcela odlišuje od přístupu mainstreamového, který se zaměřuje na všeobecnou rovnováhu ekonomiky. Za další rozdíl můžeme považovat přístup k modelování ekonomik, v němž komplexní ekonomie opouští nereálné předpoklady, jelikož ke své analýze využívá multiagentních simulací, které toto umožňují. Práce se také zabývá podobnostmi mezi rakouskou a komplexní ekonomií, například je kladen důraz na heterogenitu agentů, na spontánní emergenci cenového systému atd. Tyto a další podobnosti jsou pak na závěr aplikovány v analýze ABCT, která slouží jako demonstrace toho, že rakouská škola může poskytnout teoretický rámec pro komplexní ekonomii, která aspiruje na to stát se novým paradigmatem v ekonomii.
Klíčová slova: rovnováha; tradiční ekonomie; rakouská teorie hospodářského cyklu; komplexní ekonomie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 12. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45100/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: