Ekonomie rodiny: Vliv znečištěného ovzduší na pohlaví dětí

Název práce: Economics of Family: Effect of Air Pollution on Sex of Children
Autor(ka) práce: Pažitka, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Nikolovová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Trivers-Willard hypothesis (TWH) states that parents in good conditions will bias the sex ratio toward sons and parents in poor conditions will bias the sex ratio toward daughters. The present study contributes to literature in several ways: a large, general, country population data set (N= 1 401 851) from modern contemporary society; first study in the Czech Republic; an inclusion of air pollution into the TWH estimation; and a more detailed focus on stillbirths. With the natality microdata from the Czech Statistical Office and data concerning the level of air pollution in the Czech Republic from the Czech Hydrometeorological Institute, I analyze if the biological and socio-economics status of mothers and the characteristics of our surroundings (air pollution) affect the sex of children. The results are insignificant or not robust across specifications. I identified three hypotheses which are most likely the reason for the insignificant results: a non-inclusion of the biological and socio-economical status of a father, insufficient diversity or evolutionarily novel environment in the Czech Republic. As a conclusion, the presented evidence suggests that stillbirths are random in the Czech Republic and that the sex ratio is not affected by the socio-economics status of mothers or the characteristics of our surroundings (pollution).
Klíčová slova: Sex allocation theory; Human population; Sex ratio; Trivers-Willard hypothesis
Název práce: Ekonomie rodiny: Vliv znečištěného ovzduší na pohlaví dětí
Autor(ka) práce: Pažitka, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Nikolovová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Trivers-Willardova hypotéza (TWH) uvádí, že rodiče v dobrých podmínkách budou vychylovat poměr pohlaví k synům a rodiče ve špatných podmínkách budou vychylovat poměr pohlaví k dcerám. Tato studie přispívá k dosavadní literatuře několika způsoby: využívá dostatečně velký data set (N= 1 401 851) reprezentující populaci současné moderní společnosti; je první studie tématu v České republice; obsahuje zařazení znečištění vzduchu do odhadu TWH; a podrobněji se zaměřuje na děti narozené mrtvé. S porodními mikrodaty z Českého statistického úřadu a údaji ohledně úrovně znečištění ovzduší v České republice z Českého hydrometeorologického ústavu analyzuji, zda biologické a sociálně-ekonomické postavení matek a charakteristiky prostředí (znečištění vzduchu) ovlivňují pohlaví potomků. Výsledky nejsou statisticky signifikantní nebo postrádají robustnost napříč specifikacemi. Identifikoval jsem tři hypotézy, které jsou s největší pravděpodobností důvodem nevýznamnosti výsledků: chybějící informace ohledně biologického a socio-ekonomického postavení otce, nedostatečná diverzita v socio-ekonomickém statutu nebo nové evoluční prostředí v České republice. Závěrem, předložené výsledky naznačují, že děti narozené mrtvé jsou v České republice náhodným jevem, a že na poměr pohlaví nemá vliv ani sociálně-ekonomické postavení matek, ani charakteristiky prostředí (znečištění vzduchu).
Klíčová slova: Teorie alokace pohlaví; Lidská populace; Poměr pohlaví; Trivers-Willardova hypotéza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 8. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40441/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: