Financování německé ekonomiky za 1. světové války a jeho vliv na poválečné hospodářství

Název práce: Financování německé ekonomiky za 1. světové války a jeho vliv na poválečné hospodářství
Autor(ka) práce: Skálová, Ivona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fabianková, Klára
Oponenti práce: Johnson, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této bakalářská práci se zabývám německou finanční politikou od roku 1871 do roku 1923. Ve dvou hlavních kapitolách analyzuji německou monetární i fiskální politiku a jejich vliv na poválečnou situaci v zemi. Třetí kapitola zmiňuje dění ve Výmarské republice do vypuknutí hyperinflace. V této práci vyhodnocuji jednotlivá nařízení a jejich dopady na stát a jeho hospodářství. Mým cílem je potvrzení hypotézy, ve které tvrdím, že v Německu byla už během předválečného a válečného období učiněna rozhodnutí, která měla vliv na jeho ekonomické zhroucení a radikalizaci společnosti mezi světovými válkami. Zjistila jsem, že během let 1871-1918 byla v zemi zavedena opatření, která v dlouhém období vedla k oslabení finanční stability Německa. Přínosem práce je poskytnutí uceleného pohledu na finanční politiku, která vedla k jedné z největších hyperinflací v dějinách.
Klíčová slova: Německo; hyperinflace; první světová válka; válečná ekonomika
Název práce: Financing of german economy in first world war and its influence on post-war economy
Autor(ka) práce: Skálová, Ivona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fabianková, Klára
Oponenti práce: Johnson, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my thesis I am dealing with German monetary policy from 1871 to the 1923. The two main chapters analyze German monetary and fiscal policies and their impact on post-war situation in the country. The third chapter refers to events in the Weimar Republic to the outbreak of hyperinflation. In this thesis I evaluate the regulations and their impact on the state and its economy. My aim is to confirm the hypothesis, in which I argue that in Germany were made decisions that have an impact on its economic collapse and radicalization of society between the world wars already during the pre-war and wartime. I found that during the years 1871-1918 were introduced measures that in the long run lead to a weakening of the financial stability of the country. Thesis contributes to provide a comprehensive view of monetary policy, which led to one of the biggest hyperinflation in the history.
Klíčová slova: hyperinflation; first world war; war economy; Germany

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2014
Datum podání práce: 23. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47075/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: