Design služeb Zátiší Catering Group, a.s

Název práce: Design služeb Zátiší Catering Group, a.s
Autor(ka) práce: Vaňková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Barton, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
ráce na téma "Design služeb Zátiší Catering Group, a.s. se věnuje inovačnímu managementu a designu služeb. Cílem práce bylo na základně výzkumu identifikovat příležitosti pro zlepšení a inovace stravovacích služeb Zatiší Catering Group, a.s. Náplní diplomové práce je rešerše designu služeb a inovačního procesu, výzkum uskutečněný při aplikaci přístupů designu služeb, představení výstupu z výzkumu, vlastní návrh designu nové služby a stanovení doporučení. Při výzkumu byly využity metody persona, kontextuální rozhovor, safari službou, benchmarking, service blueprints a empatická mapa, z technik pak product box. Přínos práce tkví k teoretické determinaci designu služeb a jeho následné aplikaci při designování konkrétní služby. Výsledkem diplomové práce je návrh služby pro školní restauraci v Lycée Français de Prague.
Klíčová slova: školní jídelna; metody designu služeb; design služeb; zdravá strava; inovační proces
Název práce: Service design Zátiší Catering Group, a.s
Autor(ka) práce: Vaňková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Barton, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis "Service Design of Zátiší Catering Group, a.s." is focused on the management of innovations and service design. The aim is to analyse and identify possible potential and opportunities for improvement of catering services in Zatiší Catering Group, a.s. Content of the thesis includes research of service design and innovation process, study based on application of the design service approaches, introduction of the study outputs, actual project of a new service design and recommendations. Following methods and techniques were used in research: persona, contextual interview, service safari, benchmarking, service blueprints, empathy map, product box. The thesis should contribute to the theoretical determination of service design and its following aplication in the design of a specific service. Final outcome of the study is a service proposal for a canteen in Lycée Français de Prague.
Klíčová slova: healthy diet; canteen; service design methods; innovation process; service design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2014
Datum podání práce: 14. 8. 2014
Datum obhajoby: 19. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47287/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: