Transparency and disclosure in hospitals as a competitive advantage

Název práce: Transparency and Disclosure in Hospitals as a Competitive Advantage
Autor(ka) práce: Petrikevich, Natalia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Hunter, Mostafa
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Transparency and information disclosure are important elements in the building strong and confiding relationships between core stakeholders of the hospital, including patients, physicians and hospital management, and allow improving hospital performance on the market. Effects of transparent information environment existence in the medical institution can be wide but the most compelling and attractive are those, which are connected with motivation to improve and change of patients and physicians attitudes towards organisation. On the base of non-for-profit hospital in one of the regions in the Russian Federation, this study examined information flows between hospital, physicians and patients, and their perspectives towards transparency. In order to achieve aims of the research, surveys and interview were conducted in the hospital, according to which results inferences and recommendations were developed.
Klíčová slova: continuous improvement; quality; information flow; hospital management; patient; effectiveness; stakeholders involvement; performance; information management; physician; hospital; core stakeholders; disclosure; competitive advantage; transparency
Název práce: Transparency and disclosure in hospitals as a competitive advantage
Autor(ka) práce: Petrikevich, Natalia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Hunter, Mostafa
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Transparentnost a zpřístupnění informací jsou důležitými elementy k navázání silných a důvěřivých vztahů mezi klíčovými zúčastněnými v nemocnici, včetně pacientů, lékařů a managementu nemocnice, a umožní zlepšení pozice nemocnice na trhu. Vlivy průhledného informačního prostředí ve zdravotnickém zařízení můžou být široké, ale nejpůsobivější a nejatraktivnější jsou ty, které jsou spojeny s motivací a zlepšením postojů pacientů a lékařů k organizaci. Na základě neziskové nemocnice v jedné z oblastí v Ruské federaci, tato studie zkoumala informační toky mezi nemocnici, lékaři a pacienty, a perspektivách směrem k transparentnosti. Za účelem dosažení cílů výzkumu byly provedeny průzkumy a rozhovory v nemocnici, podle kterých byly vyvinuty závěry a doporučení.
Klíčová slova: kvalita; zapojení zainteresovaných osob; management nemocnice; klíčový zainteresované osoby; nemocnice; zpřístupnění; transparentnost; výkonnost; informační toky; lékař; informace managementu; pacient; konkurenční výhoda; nepřetržité zlepšení; efektivnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2014
Datum podání práce: 2. 6. 2014
Datum obhajoby: 23. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47493/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: