Oceňování lidských aktiv podniku se zvláštním zřetelem na oceňování lidských aktiv znalostního podniku

Název práce: Oceňování lidských aktiv podniku se zvláštním zřetelem na oceňování lidských aktiv znalostního podniku
Autor(ka) práce: Filipová, Iveta
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Valach, Josef; Strouhal, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dizertační práce se zaměřuje na oceňování lidských aktiv pro potřeby oceňování podniků. Úvodní část obsahuje mj. rešerši poznatků o oceňování lidského kapitálu včetně identifikace "prázdných míst" v teorii oceňování podniků v souvislosti s oceňováním lidských aktiv. Teoretické a experimentální rozpracování vybraných chybějících poznatků rozdělených do dvou rovin ocenění -- přímé (samostatné) a nepřímé ocenění lidských aktiv prostřednictvím oceňovacích metod podniku DCF a EVA, je hlavním cílem práce. Teoreticko-analytická část obsahuje pojednání o postavení lidských aktiv (lidského kapitálu) v rámci intelektuálního kapitálu a absenci lidských aktiv v účetních výkazech, které spějí k závěru, že lidská aktiva by měla být zahrnuta jako samostatná položka do čistých operačních aktiv podniku při oceňování metodami DCF a EVA. V práci jsou analyzovány různé definice lidského kapitálu a následně je na základě vymezených konstrukčních požadavků odvozena definice lidských aktiv pro potřeby oceňování podniků. V experimentálně-analytické části jsou uvedeny popisy a analýzy dostupných metod/modelů oceňování lidských aktiv (lidského kapitálu). Následně je odvozen modifikovaný výnosový přístup pro přímé ocenění lidských aktiv podniku, který zahrnuje návrhy pro alokaci výnosů připadajících na lidská aktiva, zakomponování kvalitativního prvku hodnocení lidských aktiv do prognózy budoucích výnosů připadajících na lidská aktiva a specifické diskontní míry pro lidská aktiva. V rámci nepřímého ocenění lidských aktiv (v metodách DCF a EVA) je pozornost zaměřena na návrh variantních možností začlenění finanční hodnoty lidských aktiv do čistých operačních aktiv oceňovaného podniku (mj. i návrhu teoretického východiska pro určení tržní ceny lidských aktiv) a úpravám ekonomických výkazů NOA (net operatig assets) a NOPAT (Net operating profit after tax). U variantního začlenění lidských aktiv do NOA jsou analyzovány zejm. změny v rozložení hodnoty podniku mezi NOA a tržní přidanou hodnotu a změny rentability investovaného kapitálu oproti ocenění, kdy do čistých operačních aktiv oceňovaného podniku nebyla začleněna finanční hodnota lidských aktiv. Závěrečná část je věnována návrhu doporučení pro oceňování lidských aktiv podniku. Doporučení jsou rozčleněna na část obsahující přímé ocenění lidských aktiv nákladovým a výnosovým přístupem a část obsahující nepřímé ocenění lidských aktiv prostřednictvím oceňovacích metod podniku DCF a EVA.
Klíčová slova: oceňování lidských aktiv; oceňování podniku; lidský kapitál
Název práce: Enterprise human assets valuation with a special focuse on human assets valuation of a knowledge enterprise
Autor(ka) práce: Filipová, Iveta
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Valach, Josef; Strouhal, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation focuses on the valuation of human assets for the purpose of business valuation. The introduction section contains, among others, search of knowledge about the human capital valuation including an identification of "empty spaces" in the business valuation theory in connection with the valuation of human assets. The main aim of the dissertation is the theoretical and experimental development of selected "empty spaces" which were divided into two levels - direct (separate) valuation of human assets and indirect (implicite) valuation of human assets through enterprise valuation methods DCF and EVA. The theoretical section includes a treatise on the status of human assets (human capital) within the intellectual capital and the absence of human assets in the financial statements which are coming to the conclusion that human assets should be incorporated as a separate item in net operating assets of the enterprise in DCF and EVA valuation methods. The dissertation analyzes various definitions of human capital and subsequently on the basis of specific design requirements derives definition of human assets for the purposes of business valuation. The experimental section provides descriptions and analyzes of available methods/models for human assets (human capital) valuation. Subsequently, the derived modified income approach valuation for the direct valuation of human assets includes proposals for an allocation of revenues attributable to human assets, an incorporation of the quality element of human assets assessment to a forecast of future revenues which are attributable to human assets and the specific discount rate for human assets. In the framework of indirect valuation of human assets (in DCF and EVA methods), the attention is aimed to a design of variant options of financial value of human assets incorporation into the net operating assets (among others, these part also contains a proposal of a theoretical basis for determining of human assets market value) and adjustments of economic reports: net operatig assets (NOA) and net operating profit after tax (NOPAT). The variant incorporation of human assets into the NOA is analysed especially for the purpose of finding out changes in the distribution of the enterprise value between NOA and market value added and changes in the profitability of the invested capital compared to the situation when no financial value of human assets is incorporated into the NOA. The final section is focused to a proposal of recommendations for human assets valuation. The recommendations include a part for the direct valuation of human assets (cost and revenue approach) and the indirect valuation of human assets through DCF and EVA valuation methods.
Klíčová slova: human assets valuation; enterprise valuation; human capital

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2012
Datum podání práce: 9. 9. 2014
Datum obhajoby: 26. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49059/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: