Provázanost trhu práce a měnové politiky: NAIRU, hystereze a reakce měnové politiky

Název práce: Provázanost trhu práce a měnové politiky: NAIRU, hystereze a reakce měnové politiky
Autor(ka) práce: Slaný, Martin
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Tomšík, Vladimír
Oponenti práce: Mandel, Martin; Žák, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce se věnuje analýze vzájemné vazbě trhu práce a měnové politiky pomocí dvou základních teoretických konceptů -- hypotézy přirozené míry, resp. NAIRU, a hypotézy hystereze. První kapitola rozebírá nejčastější podoby Phillipsovy křivky, jež je ústředním modelem makroekonomické teorie ve vazbě trhu práce a měnové politiky. Navazuje kapitola pojednávající o exogenním konceptu NAIRU, která je používána jako aproximace přirozené míry. Hystereze nezaměstnanosti vnímá naopak NAIRU jako veličinu endogenního charakteru, závislou na předcházejících nerovnovážných situacích na trhu práce. Analyzovány jsou hlavní příčiny hystereze: efekt změny kapitálové zásoby, role dlouhodobě nezaměstnaných a hypotéza insider-outsider. Kapitola je doprovázena jednoduchými statisticko-ekonometrickými testy jednotlivých mechanismů. Hystereze nezaměstnanosti jako taková je ověřena pomocí standardních metod testování jednotkového kořene. Výsledky prokazují výskyt hystereze jak na českých datech, tak v zemích střední a východní Evropy (SVE). Čtvrtá kapitola se věnuje měnově politickým implikacím hystereze nezaměstnanosti. Zmíněny jsou dvě hypotézy o vztahu inflace a NAIRU, a měnově politických úrokových sazeb a NAIRU, které jsou předmětem empirické části. S využitím VAR modelu jsou sledovány krátkodobé vazby mezi trhem práce a měnově politickými proměnnými. Dlouhodobé vazby jsou testovány pomocí kointegrační analýzy a modelu korekce chyb (VECM). Modely jsou testovány na datech ČR a Polska za období 2000-2013. Využit je i sdružený regresní odhad za deset zemí SVE. Výsledky ukazují, že měnová politika má vliv na trh práce v krátkém, ale i dlouhém období a výsledky tak podporují hypotézu hystereze.
Klíčová slova: kointegrace; VAR analýza; hystereze nezaměstnanosti; NAIRU; trh práce; měnová politika
Název práce: Interconnection between labor market and monetary policy: NAIRU, unemployment hysteresis and monetary policy responses
Autor(ka) práce: Slaný, Martin
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Tomšík, Vladimír
Oponenti práce: Mandel, Martin; Žák, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation thesis deals with relation between labour market and monetary policy referring to two fundamental theoretical concepts -- natural rate hypothesis (or NAIRU) and unemployment hysteresis hypothesis. The first chapter outlines the most frequent values of the Phillips curve, the fundamental model of macroeconomics theory in the relation between the labour market and the monetary policy. The following chapter deals with the exogenous NAIRU concept which works as natural unemployment rate approximation. The unemployment hysteresis deals with the NAIRU as endogenous variable which is dependent on preceding imbalanced situations on labour market. The thesis outlines the main causes of the hysteresis: capital scrapping effect, role of the long-term unemployment and the insider-outsider hypothesis. The third chapter also comprises simple econometric tests of both particular mechanisms and the hysteresis itself based on usual unit roots tests. The results show the hysteresis using data from both the Czech Republic and Central and Eastern Europe countries (CEEC). The fourth chapter deals with monetary-political implications of the unemployment hysteresis. The practical part of the thesis is based on two hypotheses of the relation between inflation (policy interest rate) and NAIRU. The last chapter based on the VAR model outlines short-term relations between the labour market and monetary policy variables. Long-term relations are tested by both the co-integration analysis and vector error correction model (VECM). These models are examined on the data from the Czech Republic and Poland (2000-2013). The thesis also applies pooled regression estimate for ten CEEC. The results show that the monetary policy does have impact on the labour market not only in the short-term but also in the long-term period and thus they confirm the hysteresis hypothesis
Klíčová slova: cointegration; VAR analysis; unemployment hysteresis; NAIRU; monetary policy; labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 7. 2012
Datum podání práce: 28. 8. 2014
Datum obhajoby: 19. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48628/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: