Analýza integrace product placementu do audiovizuálního díla "Probudím se včera"

Název práce: Analýza integrace product placementu do audiovizuálního díla "Probudím se včera"
Autor(ka) práce: Strejčková, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Analýza integrace product placementu do audiovizuálního díla "Probudím se včera", se zaměřuje na použití marketingového nástroje product placementu v tomto konkrétním filmu. Teoretická část práce vymezuje tuto problematiku a její druhy propagace. Charakteristika právní legislativy v České republice a s ní související předpisy Evropské unie. Stanovení ceny za product placement a možnosti jeho měření účinnosti. Praktická část se zabývá konkrétním příkladem pro danou problematiku po legalizaci v České republice. Práce se zabývá počtem výskytu značek v audiovizuálním díle. Dále se práce soustřeďuje, jestli použitý product placement byl v souladu se zákonem a jaký podíl zaujímalo umístění produktu na celkovém vysílacím čase. Kolik procent bylo využito na aktivní či pasivní product placement a jaký podíl vyjadřuje dominantní a nedominantní záběr na produkt. Dále je i soustředěnost na reálnost značek.
Klíčová slova: film; značka; produkt; product placement
Název práce: Analysis of the Integration of Product Placement in the Audiovisual Work "I wake up yesterday"
Autor(ka) práce: Strejčková, Jitka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis titled Analysis of the integration of product placement in the audiovisual work "I wake up yesterday," focuses on the use of marketing tools product placement in this particular film. The theoretical part defines the issues and their types of promotion. Characteristics of effective legislation in the Czech Republic and related European Union regulations. Pricing for product placement and the possibility of measuring effectiveness. The practical part deals with concrete examples on the matter after legalization in the Czech Republic. The work deals with the number of occurrences of brands in the audiovisual work. Furthermore, the work focuses on, whether product placement was used in accordance with the law and what proportion of occupied product placement in the total broadcast time. What percent was used for active or passive product placement and the share of the dominant and nondominant expresses shot on the product. Furthermore, it is also concentration on realism brands.
Klíčová slova: product placement; movie; brand; product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2014
Datum podání práce: 19. 12. 2014
Datum obhajoby: 12. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50218/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: