Dopad devizových intervencí ČNB na zahraniční obchod České republiky

Název práce: Dopad devizových intervencí ČNB na zahraniční obchod České republiky
Autor(ka) práce: Mikšík, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat dopad depreciace měny, zapříčiněné devizovými intervencemi České národní banky v listopadu 2013, na zahraniční obchod mezi Českou republikou a Německem. Objem zahraničního obchodu České republiky dlouhodobě roste, nicméně Česká republika postupně ztrácí svůj obchodní potenciál. Standartním pohledem na dopad devizových intervencí je stimulace vývozu. Avšak teoretický koncept tzv. J-křivky uvádí, že po depreciaci měny dochází nejprve ke krátkodobému poklesu čistého vývozu. Aby depreciace čistý vývoz zvýšila, musí být splněna Marshall-Lernerova podmínka. Práce verifikuje hypotézu, že v krátkém období po intervencích dojde vlivem depreciace měnového kurzu k poklesu čistého vývozu, přičemž jeho růst se projeví až v delším období. Výzkum je proveden s využitím kointegrační analýzy a modelu Error correction na bázi kvartálních dat zahrnujících první kvartál roku 2005 až druhý kvartál roku 2014. Výsledky práce potvrzují koncept J-křivky v bilaterálním obchodě České republiky a Německa. V prvních dvou kvartálech po devizových intervencích dochází k poklesu čistého vývozu, během druhého kvartálu je splněna Marshall-Lernerova podmínka a depreciace koruny tak vede k očekávánému růstu čistého vývozu.
Klíčová slova: měnový kurz; devizové intervence; zahraniční obchod; J-křivka; depreciace
Název práce: The impact of foreign exchange intervetion of CNB on international trade of Czech Republic
Autor(ka) práce: Mikšík, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to analyze the impact of currency depreciation caused by foreing exchange intervention of Czech National Bank in November 2013 on international trade between Czech Republic and Germany. The volume of foreign trade of Czech Republic has been growing, but Czech Republic gradually loses commercial potential. The standart view of the impact of foreign exchange intervention is to stimulate export. But the theoretical concept called J-curve states that currency depreciation leads at first to the decrease of net export in the short run. To increase net export the Marshall-Lerner condition has to be met. The work verifies the hypothesis that after foreign exchange intervention the decrease of net export occurs before improving. Research uses cointegration analysis and Error correction model on the basis of quarter data from the first quarter of year 2005 to the second quarter of year 2014. The results confirms the concept of J-Curve in the bilateral trade of Czech Republic and Germany. In the first two quarters after foreign exchange intervention there is the decrease in net export. The Marshall-Lerner condition is met during the second quarter and the depreciation of the crown leads to the expected growth in net export.
Klíčová slova: international trade; J-curve; foreign exchange intervention; exchange rate; depreciation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2014
Datum podání práce: 5. 1. 2015
Datum obhajoby: 2. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49798/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: