Diagnostika obchodní firmy dle základních účetních výkazů- Česká spořitelna a.s

Název práce: Diagnostika obchodní firmy dle základních účetních výkazů- Česká spořitelna a.s
Autor(ka) práce: Farská, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této bakalářské práce je finanční analýza finanční skupiny České spořitelny a.s. Data pochází z účetních výkazů, a to především z konsolidované rozvahy, konsolidovaného výkazu zisků a ztrát a konsolidovaného výkazu o peněžních tocích. Teoretická část obsahuje metody a nástroje finanční analýzy a to předevšim horizonatální a vertikalní analýzu účetních výkazů a poměrové ukazatele. Praktická část je zeměřena na aplikaci těchto metod a hodnotí situaci banky.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2007
Datum podání práce: 29. 11. 2007
Datum obhajoby: 18. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7076/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: