Vývoj a způsoby použití audiovizuální techniky z pohledu ekonomiky a socioekonomických trendů společnosti

Název práce: Vývoj a způsoby použití audiovizuální techniky z pohledu ekonomiky a socioekonomických trendů společnosti
Autor(ka) práce: Mikšík, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Seko, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zmapovat historický vývoj audiovizuální techniky a zhodnotit, jak digitalizace a zpřístupňování techniky stále širšímu okruhu uživatelů ovlivnily audiovizuální tvorbu a její roli ve společnosti. Bude popsána historie kinematografie, televize a rozšiřování audiovizuální techniky do domácností. Prostor bude věnován také současné situaci, novým trendům audiovizuální tvorby a vlivu Internetu. V diplomové práci bude porovnána technika minulá se současnou. Nové dostupné technologie nabízí i amatérským tvůrcům dříve nerealizovatelné filmové prvky. Na tomto základě bude zhodnocen vliv audiovizuální techniky na výslednou podobu natočeného snímku. Jako součást praktické části práce bude navržena doporučená technika pro různé skupiny lidí dle jejich zaměření v odpovídajícím cenovém rozpětí.
Klíčová slova: televize; filmová řeč; kinematografie; audiovizuální technika; film
Název práce: The development and use of audio-visual technology in terms of economy and socio-economic trends in society
Autor(ka) práce: Mikšík, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Seko, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to describe history of audio-visual technology and to analyse the influence of digitalization. The text describes the history of cinematography, television and also the introduction of audio-visual technology to people's homes. It contains information on present situation as well as new trends and the influence of the Internet on audio-visual making. There is a comparison of past and present technologies. The new technologies are accessible even for amateur creators which helps them to open new possibilities. This work is also focused on the influence of audio-visual technologies on the final look of the film. In practical part of this paper, author recommends specific technology suitable for certain target groups accordingly to their budget.
Klíčová slova: television; film; film narrative; cinematography; audio-visual technology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2014
Datum podání práce: 15. 1. 2015
Datum obhajoby: 3. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48457/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: