Automation of a data mining process by the LISp-Miner system

Název práce: Data mining process automatization of air pollution data by the LISp-Miner system
Autor(ka) práce: Ochodnická, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Milan
Oponenti práce: Rauch, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is focused on the area of automated data mining. The aim of this thesis is a description of the area of automated data mining, creation of a design of an automated data mining tasks creation process for verification of set domain knowledge and new knowledge search, and also an implementation of verification of set domain knowledge of attribute dependency type influence with search space adjustments. The implementation language is the LMCL language that enables usage of the LISp-Miner system's functionality in an automated way. These data analyses were performed on data from air pollution monitoring. The design and implementation were successful and the created scripts could be used (with some manual changes in initial parameters) for analyses of another dataset as well.
Klíčová slova: search space adjustment; LISp-Miner; Automated data mining; LMCL
Název práce: Automation of a data mining process by the LISp-Miner system
Autor(ka) práce: Ochodnická, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Milan
Oponenti práce: Rauch, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce je zaměřená na oblast automatického data miningu. Její cíl je popsat oblast automatického data mining-u, vytvořit návrh procesu automatického vytváření data miningových úloh pro verifikaci zadaných doménových znalostí a pro hledání nových znalostí a také implementace verifikace zadaných doménových znalostí s typem závislosti influence a přizpůsobováním prohledávacího prostoru. Jazyk implementace je LMCL, který umožňuje použití funkcionality systému LISp-Miner automatizovaným způsobem. Pro tyto analýzy dat byla použita data z monitorování znečištění ovzduší. Návrh i implementace byly úspěšné a vytvořené skripty by mohly být použité (s manuálními změnami vstupních parametrů) i pro analýzu dalších dat.
Klíčová slova: Automatický data mining; přizpůsobení hledaného prostoru; LISp-Miner; LMCL

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2014
Datum podání práce: 17. 12. 2014
Datum obhajoby: 3. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48036/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: