Analýza determinantů produkčních funkcí firem, environmentální regulace a jejich vliv na znečištění ovzduší z pohledu modelu dílčí rovnováhy

Název práce: Analýza determinantů produkčních funkcí firem, environmentální regulace a jejich vliv na znečištění ovzduší z pohledu modelu dílčí rovnováhy
Autor(ka) práce: Račan, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Branžovský, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem intenzity znečištění produkčního procesu, neformální environmentální regulace a dobrovolnými nástroji environmentální politiky. V rámci teoretické části jsou představeny teoretické závěry a empirické výsledky těchto opatření ve vztahu k průmyslové produkci. V praktické části práce je na základě těchto znalostí konstruován ekonometrický model rovnovážné intenzity znečištění ve sledovaných zařízení uvedených v Integrovaném registru znečišťování v období 2005-2011. Znečištění je zastoupeno látkami PM10 a C8H8 a jejich emisemi do ovzduší. V další části je představena analýza vlivů produkčních faktorů firem a environmentální regulace za pomocí ekonometrického modelu rovnovážného stavu intenzity znečištění. Na základě závěrů této analýzy se autorovi nepodařilo konzistentně potvrdit významnost vlivu dobrovolných nástrojů, procesu IPPC, ani většiny socioekonomických charakteristik na výslednou průměrnou intenzitu znečištění. Významnými faktory ovlivňující intenzitu znečištění produkce ve sledovaných zařízeních jsou průměrná mzda zaměstnanců a velikost firmy.
Klíčová slova: znečištění ovzduší; IPPC; neformální regulace; zpracovatelský průmysl
Název práce: Analysis of determinants of production functions and environmental regulation and its impact on air pollution with a perspective of partial equilibrium model
Autor(ka) práce: Račan, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Branžovský, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis covers themes of pollution intensity of production, informal environmental regulation and voluntary approaches. The theoretical part of thesis consists of main theories and empirical results of environmental regulation and impacts on manufacturing production. In the practical part author presents the econometric model of emission intensity equilibria is designed. Plants observations are gathered from IRZ registry in period 2005-2011 and air pollution is proxied by PM10 and C8H8 emissions. Following econometric analysis of emission intensity equilibria measures an influence by factors of production function and environmental regulation variables on intensity. As results have shown, significance of factors such as voluntary approaches, IPPC and socio-economic specifics haven't been proved. On the other hand statistically significant factors are firm's size and average wage of employees.
Klíčová slova: manufacturing industry; informal regulation; air pollution; IPPC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2014
Datum podání práce: 28. 8. 2014
Datum obhajoby: 3. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47436/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: