Jak hospodářský cyklus ovlivňoval v letech 1993 -2013 návštěvnost českých kin?

Název práce: Jak hospodářský cyklus ovlivňoval v letech 1993 -2013 návštěvnost českých kin?
Autor(ka) práce: Levová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pikhart, Zdeněk
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Základní otázkou této bakalářské práce byl vztah mezi hospodářským cyklem a návštěvností kin v České republice. Dalšími otázkami je pak vliv technologického pokroku, důchodu domácností a vliv substitutů a komplementů na návštěvnost. Podobné otázky zkoumalo již několik prací v různých státech, přesto výsledky nejsou shodné. Přínosem práce je zkoumání českého odvětví, které z ekonomického pohledu nebývá analyzováno příliš často. V první části jsou popsány dotčené teorie: teorie hospodářského cyklu, teorie spotřebitele a poptávky. Další část práce obsahuje popis analyzovaného odvětví, jeho historický vývoj a přehled studií, které toto téma již zpracovávaly. Následují dva modely: první zkoumající celkovou roční návštěvnost kin (1993 až 2013) a druhý model zaměřený na průměrnou návštěvnost na jedno promítání. V obou modelech byla zkoumána závislost návštěvnosti kin na cyklické složce míry nezaměstnanosti a dalších proměnných. V obou případech výsledky naznačují, že návštěvnost je procyklická. Výše reálné mzdy má pozitivní dopad na návštěvnost. Vliv technologického pokroku je naopak záporný.
Klíčová slova: návštěvnost; kino; model; hospodářský cyklus; nezaměstnanost; film
Název práce: How business cycle affects attendance of czech cinemas between 1993 -2013?
Autor(ka) práce: Levová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pikhart, Zdeněk
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The basic question of this thesis was the relationship between the business cycle and the cinema attendance in the Czech Republic. Other questions are the effect of technological advances, household income and the impact of substitutes and complements to attendance. Similar questions have already examined several papers in different countries, but the results are not identical. The benefit of this work is examining the Czech industry, which from an economic point of view is not analyzed too often. The first part describes the relevant theories: the theory of the business cycle theory, theory of the consumer and demand. Another part contains a description of the analyzed sector, its historical development and an overview of studies that have worked on this issue. Following are two models: the first examining a total annual cinema attendance (1993 - 2013) and the second model focused on the average attendance per projection). In both models was studied cinema attendance dependence on the cyclical component of the unemployment rate and other variables. In both cases, the results suggest that attendance is procyclical. The amount of real wages has a positive impact on attendance. The impact of technological advances on the contrary negative.
Klíčová slova: unemployment; business cycle; cinema; model; attendance; film

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2015
Datum podání práce: 2. 1. 2016
Datum obhajoby: 2. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47086/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: