Možnosti alternativních zdrojů provozního zisku tradičních bank

Název práce: Možnosti alternativních zdrojů provozního zisku tradičních bank
Autor(ka) práce: Svatková, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Pecháček, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Součástí diplomové práce je shrnutí základních principů fungování bankovních institucí se zaměřením na rozdíly v obchodní činnosti tradičních a "nízkonákladových" bank. Dále se tato diplomová práce zaměřuje na analýzu provozních výnosů a nákladů vybraných bank, následně je analyzována struktura zdrojů provozního zisku vybraných tradičních bank v porovnání s vybranými "nízkonákladovými" bankami v ČR. Dále diplomová práce neopomíjí trendy, které v současné době hýbou bankovním sektorem, a v návaznosti na identifikované trendy obsahuje analýzu poskytovaných nebankovních služeb bankami v ČR a zahraničí, které lze považovat za alternativní zdroje provozního zisku tradičních bank. Poslední část diplomové práce patří vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo prováděno za účelem zjištění spokojenosti klientů bank se současně poskytovanými bankovními službami v ČR.
Klíčová slova: inovace; nízkonákladová banka; tradiční banka; provozní zisk; nebankovní služby; bankovní trendy
Název práce: The possibility of alternative sources of operating profit for traditional banks
Autor(ka) práce: Svatková, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Pecháček, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is a summary of the basic principles of bank trading focusing on the differences between business of traditional and "low-cost" banks. Furthermore, this thesis contains the analysis of operational revenues and costs of selected banks subsequently analyzed the structure of sources operational profit of selected traditional banks in comparison with selected "low-cost" banks in ČR. This thesis includes analyzis of trends that currently move the banking sector and following the trends analysis of non-banking services provided by banks in ČR which can be considered as an alternative source operational profit of traditional banks. The last part of the thesis includes evaluation of the survey, which was carried out to determine customer satisfaction with bank services in ČR.
Klíčová slova: banking trends; operating profit; non-banking services; low-cost bank; traditional bank; innovation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2014
Datum podání práce: 1. 9. 2014
Datum obhajoby: 5. 12. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46781/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: