Využití firemní filantropie pro posilování hodnoty značky

Název práce: Využití firemní filantropie pro posilování hodnoty značky
Autor(ka) práce: Nováková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Vyhnánková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá řízením firemní filantropie v bance, jejím reportováním a dopadem na hodnotu značky. V teoretické části autorka popisuje společenskou odpovědnost a firemní filantropii s důrazem na přínos pro firmu. Dále uvádí, jaké jsou možnosti měření hodnoty značky a povinnosti nového vykazování firemní filantropie firmami od roku 2017 dle směrnice Evropské Unie. Praktická část popisuje konkrétní aktivity společnosti Česká spořitelna, a.s., zkoumá jejich řízení v rámci banky a pomocí explorativní sondy zkoumá dopad těchto aktivit do povědomí veřejnosti a zaměstnanců s ohledem na podporu hodnoty značky. Na základě výsledku výzkumu je formulováno doporučení na zvýšení efektivity řízení CSR a využití aktivit pro posílení hodnoty značky.
Klíčová slova: nefinanční report; LBG; společenská odpovědnost; CSR; firemní filantropie; hodnota značky
Název práce: Use of corporate philanthropy to strengthen the brand value
Autor(ka) práce: Nováková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Vyhnánková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theses works with company social responsibility in a banking sector, it's reporting and with a way it influences total brand value. The theoretical part is focused on description of social responsibility and company's philantropy with a emphasis on it's benefits for a company. Special parts are dedicated to possibilities of brand value evaluation and also to a new EU directive on non-profit report. Practical part of the research is focused on Česká spořitelna, her activities in the field and it's management. The author measures an influence of ČS CSR activities on general brand awareness among both groups employees and customers. The author uses explorative probe. The author also offers some recommendations for more effective CSR management and it's use for brand value strengthening based on the results of the research.
Klíčová slova: LBG; social responsibility; corporate philanthropy; non-financial report; CSR; brand value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2014
Datum podání práce: 16. 12. 2014
Datum obhajoby: 3. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46518/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: