Frameworky pro rychlý vývoj webových aplikací Ruby on Rails a Spring Roo

Název práce: Frameworky pro rychlý vývoj webových aplikací Ruby on Rails a Spring Roo
Autor(ka) práce: Jindráček, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je porovnání frameworků pro rychlý vývoj webových aplikací Ruby on Rails a Spring Roo. Hlavním cílem je vytvořit přehled o výhodách a nedostatcích zmíněných nástrojů z hlediska webového vývojáře k rozšíření jeho znalostí, případně vytvořit podklad k další analýze, či dokonce podpořit rozhodnutí o využití některého z frameworků na reálný projekt. Práce se skládá z teoretické části, která shrnuje obecné teoretické koncepty důležité pro pochopení problematiky a konkrétní principy využité v daných nástrojích. Praktická část provádí čtenáře tvorbou referenční aplikace na obou platformách se smyslem poukázat na konkrétní odlišnosti. Poslední část se zabývá přímým porovnáním na základě předem definované metodiky. Výsledkem je komplexní porovnání obou frameworků, které je určeno webovým vývojářům se zájmem o platformy Ruby a Java.
Klíčová slova: framework; Ruby; Ruby on Rails; Java; Rychlý vývoj aplikací; RAD; Spring Roo; Spring; webová aplikace
Název práce: A comparison of the web Rapid Application Development frameworks Ruby on Rails and Spring Roo
Autor(ka) práce: Jindráček, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this master's thesis is a comparison of web Rapid Application Development frameworks Ruby on Rails and Spring Roo. The paper focuses on creating extensive overview of pros and cons of the subjected tools from the web developer's point of view to enhance his awareness about the subject, also to come up with new questions for further analysis or even convince him to use one of the frameworks in the real projects. Firstly, the paper contains a theoretical overview of the common conceptions for better understanding of the following parts and then specific principles for each of the selected frameworks. Secondly, there is a practical part. On one hand it demonstrates the implementation of a reference application using both platforms to illustrate the practical distinctions. On the other hand, it also contains an overall comparison based on the defined methodology. Altogether, it should form a comprehensive comparison of the selected frameworks for web developers interested in Ruby and Java platforms.
Klíčová slova: framework; Java; Rapid Application Development; RAD; Spring Roo; Spring; Ruby on Rails; web application; Ruby

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2014
Datum podání práce: 15. 12. 2014
Datum obhajoby: 4. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46294/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: