Aktivity zájmových skupin v oblasti GMO: případová studie geneticky modifikované kukuřice

Název práce: Aktivity zájmových skupin v oblasti GMO: případová studie geneticky modifikované kukuřice
Autor(ka) práce: Nekovařík, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Matějková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá prosazováním zájmů v oblasti geneticky modifikovaných organismů. Cílem práce je analyzovat aktivity zájmových skupin v této oblasti a postihnout rozdílný přístup vlád ke GMO v USA a Evropě. Práce je strukturovaná do čtyř částí. První kapitola teoreticky definuje zájmové skupiny a lobbing. Druhá kapitola je věnována geneticky modifikovaným organismům a rozdílům mezi EU a USA v legislativě, rozsahu pěstování a přístupu vlád. Ve třetí kapitole se zabývá společností Monsanto -- firmou, jež dominuje v množství zájmových skupin v této oblasti. Čtvrtá kapitola práce představuje případovou studii problému geneticky modifikované kukuřice v Evropě. Právě na případu geneticky modifikované kukuřice lze v Evropské unii vidět aktivity zájmových hnutí, přístup členských států a přístup EU jako celku.
Klíčová slova: Monsanto; USA; Evropská unie; Lobbing; Zájmová skupina; Geneticky modifikovaný organismus
Název práce: Activities of interest groups in the area of GMO: a case study of genetically modified maize
Autor(ka) práce: Nekovařík, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Matějková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with promoting of the interests in the area of genetically modified organisms. The aim is to analyze the activities of interest groups in the area and affect different approach of governments to GMO in the USA and Europe. The work is structured into four parts. The first chapter theoretically defines interest groups and lobbying. The second chapter is devoted to genetically modified organisms and the differences between the EU and the USA in the legislation, the extent of cultivation and the approach of governments. The third chapter deals with Monsanto - the company that dominates the amount of interest groups in this area. The fourth chapter presents a case study of the problem of genetically modified maize in Europe. Just on the case of genetically modified maize can be seen in the European Union activities interest groups, approach of member states and European Union approach.
Klíčová slova: Monsanto; USA; European Union; Lobbing; Interest group; Genetically modified organism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44321/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: