Ziskový potenciál mezinárodních akciových trhů s ohledem na rizika

Název práce: Ziskový potenciál mezinárodních akciových trhů s ohledem na rizika
Autor(ka) práce: Nejedlý, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá investováním na mezinárodních akciových trzích a jejím cílem bylo analyzovat ziskový potenciál investování s ohledem na možná rizika. Ve své práci jsem nejdříve charakterizoval mezinárodní kapitálový trh a teorii efektivních trhů. V druhé kapitole jsem se zabýval metodami, které jsou využívány pro ohodnocení akcií v mezinárodním prostředí. V následující kapitole jsem komparativní metodou srovnával jednotlivé investiční strategie, na základě kterých je možné dosahovat dlouhodobé ziskovosti. Dílčím cílem práce bylo zkoumání investičních rizik, a proto se čtvrtá kapitola zabývá identifikací tržního a měnového rizika. Na měnové riziko mezinárodních kapitálových trhů jsem navázal pátou kapitolou, kde se zabývám zajištěním proti měnovému riziku. V šesté kapitole aplikuji získané teoretické znalosti na praktickém příkladu metodou případové studie na společnosti BP. Jednotlivé analýzy případové studie jsem shrnul do závěrečného investičního doporučení, z něhož jsem následně vyvodil obecné závěry pro investování na mezinárodním akciovém trhu.
Klíčová slova: Ziskový potenciál investování ; Vnitřní hodnota akcií; Tržní a měnové riziko; British Petroleum plc.; Technická analýza; Investiční strategie; Fundamentální analýza; Mezinárodní akciový trh
Název práce: Profit Potential of International Stock Markets with Risks Consideration
Autor(ka) práce: Nejedlý, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is engaging in investing on international stock markets and the main objective was to analyze the profit potential with consideration of possible risks. At first I have characterized international stock market and the theory of effective markets. In the second chapter I was focusing on methods that are used for stock valuations. The third chapter is comparing particular investment strategies that proved to be profitable in a long term. The secondary objective of my diploma thesis was recognition of investment risks, thus the fourth chapter is engaging in market and exchange rate risks. The fifth chapter is focusing on the hedging of exchange rate risk. I was applying obtained theoretical knowledge on a case study about BP company. All the results of the analysis were included in the final investment recommendation. The thoughts of the investment recommendation were then generalized into common investment principles.
Klíčová slova: British Petroleum plc.; Fundamental analysis; Potential profit of investing; Intrinsic value; Market and ecxhange rate risk; Technical analysis; International stock market; Investment strategies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2014
Datum podání práce: 12. 12. 2014
Datum obhajoby: 27. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43979/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: