Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybraném ubytovacím zařízení

Název práce: Udržateľný rozvoj cestovného ruchu vo vybranom ubytovacom zariadení
Autor(ka) práce: Eliášová, Natália
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá udržateľným rozvojom cestovného ruchu vo vybranom ubytovacom zariadení, konkrétne je aplikovaná na hotel Praktik Metropol v Madride. Cieľom práce je zhodnotiť aktuálny vzťah hotela k udržateľnému rozvoju a jeho možnosti do budúcnosti. Teoretická časť sa venuje cestovnému ruchu a udržateľnému rozvoju ako takému. Zaoberá sa organizáciami a certifikáciami pre udržateľný rozvoj. V praktickej časti je opísaný hotel Praktik Metropol a aktuálna miera udržateľnosti v ňom. Následne je hotel porovnaný s inými ubytovacími zariadeniami v Španielsku. Podstatnú časť práce tvorí analýza o udržateľnom rozvoji vo všeobecnosti, ktorá bola prevedená na základe dotazníkového šetrenia. K celkovému zhodnoteniu stavu a potenciálu hotela bola vypracovaná SWOT analýza.
Klíčová slova: ochrana životného prostredia; cestovný ruch; udržateľný rozvoj
Název práce: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybraném ubytovacím zařízení
Autor(ka) práce: Eliášová, Natália
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce se zabývá udržitelným rozvojem cestovního ruchu ve vybraném ubytovacím zařízení, konkrétně je aplikována na hotel Praktik Metropol v Madridu. Cílem práce je zhodnotit aktuální vztah hotelu k udržitelnému rozvoji a jeho možnosti do budoucna. Teoretická část se věnuje cestovnímu ruchu a udržitelnému rozvoji jako takovému. Zabývá se organizacemi a certifikacemi pro udržitelný rozvoj. V praktické části je popsán hotel Praktik Metropol a aktuální míra udržitelnosti v něm. Následně je hotel porovnán s jinými ubytovacími zařízeními ve Španělsku. Podstatnou část práce tvoří analýza o udržitelném rozvoji obecně, která byla provedena na základě dotazníkového šetření. K celkovému zhodnocení stavu a potenciálu hotelu byla vypracována SWOT analýza.
Klíčová slova: ochrana životního prostředí; cestovní ruch; udržitelný rozvoj
Název práce: Sustainable development of tourism in the selected accommodation facility
Autor(ka) práce: Eliášová, Natália
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis deals with the sustainable development of tourism in the selected facility, namely it is applied to hotel Praktik Metropol in Madrid. The aim of this work is to assess current relationship of the hotel to sustainable development and its potential for the future. The theoretical part is dedicated to tourism and sustainable development as such. It deals with organizations and certifications for sustainable development. The practical part describes Praktik Metropol and its current level of sustainability. Consequently, the hotel is compared to other accommodation facilities in Spain. A substantial part of the thesis is the analysis of sustainable development in general, which is based on responses of questionnaire survey. The overall assessment of the status and potential of the hotel was elaborated in SWOT analysis.
Klíčová slova: environmental protection; tourism; sustainable development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 26. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43855/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: