Transformace sociálněekonomického systému v Ruské federaci se zaměřením na hospodářství Sverdlovské oblasti

Název práce: Transformace sociálněekonomického systému v Ruské federaci se zaměřením na hospodářství Sverdlovské oblasti
Autor(ka) práce: Andrusenko, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ústředním cílem této diplomové práce je zhodnotit okolnosti a stav transformace sociálněekonomického systému Ruské federace. Práce se dále zaměřuje na hospodářství Sverdlovské oblasti jako příklad transformace ekonomického subsystému. Příkladem transformovaného hospodářského subjektu je závod Uralmaš. Teoretickým základem práce je vědecké pojetí sociálněekonomického systému a jeho transformace, teorie evoluce hospodářského systému podle J. Schumpetera, teorie společenské volby mezi chaosem a diktaturou vycházející z nové komparativní ekonomie, teoretické chápání státního regionalismu a teorie podnikových financí. V práci je volena komparativně-historická a empiricko-statistická metodologie. Hlavním zjištěním práce je, že sociálněekonomický systém SSSR nemohl přetrvávat, a to hlavně z důvodu značného strukturálního zkreslení hospodářství kvůli režimu diktatury. Nicméně se hospodářství nového Ruska dostalo do strukturálního posunu, došlo ke zkreslení struktury hospodářského systému. Přínosem této diplomové práce je komplexní pohled na transformační proces v Rusku jak na celostátní, tak i na regionální a místní úrovni. Je zohledněn jak teoretický, tak i praktický pohled na transformaci sociálněekonomického systému, nejenom z makroekonomického, ale také z mikroekonomického hlediska.
Klíčová slova: Komparativní ekonomie; Hospodářská historie Ruska; Regionalismus; Sverdlovská oblast; Německá demokratická republika; Privatizace; Norilský Nilk; Uralmaš; Uralský federální okruh; Schumpeter; Sociálněekonomický systém; Transformace; Ruská federace
Název práce: Transition of Socio-Economic System in the Russian Federation with Focus on Economy of Sverdlovsk Region
Autor(ka) práce: Andrusenko, Ekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to evaluate the circumstances and transition of the socio-economic system of the Russian Federation. It is also focused on the regional economy of Sverdlovsk region as a socio-economic subsystem. Uralmash plant is presented here as an example of an economic player in a process of transition. The thesis is based on several specific theories: socio-economic system and its transition, evolution of the economic systems by J. Schumpeter, social choice between chaos and dictatorship based on the new comparative economics, regionalist theory and corporate finance. It is chosen comparative-historical and empirical-statistical methodology. The main finding of the thesis is the inability of the socio-economic system of the USSR to continue in development as a result of dictatorship. However, the new Russian economy fell into a structural shift. The contribution of the thesis is a comprehensive view on transition process in Russia both at national and at regional and local level. Both theoretical and practical sites of transition are reflected. Not only macroeconomic but also microeconomic point of view is taken into account.
Klíčová slova: Economic History of Russia; Comparative Economics; Regionalism; German Democratic Republic; Privatization; Norilsk Nickel; Uralmash; Ural Federal District; Sverdlovsk Region; Socio-Economic System; Schumpeter; Russian Federation; Transition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2013
Datum podání práce: 10. 5. 2014
Datum obhajoby: 15. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42401/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: