Majetek v účetnictví vybrané obce

Název práce: Majetek v účetnictví vybrané obce
Autor(ka) práce: Fučík, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Oponenti práce: Machyán, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou majetku ve vybrané obci. Práce je rozdělena na dvě části -- teoreticko-metodologickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy týkající se hospodaření obcí, reformy účetnictví a majetku obce. Dále je představen přístup k účtování o majetku v obci s návazností na reformu účetnictví státu. V praktické části je analyzováno hospodaření města, struktura majetku ve vybrané obci, zvolen postup odpisování a je uveden vztah mezi odpisováním a financováním nového majetku. Na konkrétních příkladech je v práci přiblíženo odpisování majetku. Nakonec této práce je zhodnocen celý postup a budou uvedeny doporučení a připomínky.
Klíčová slova: majetek; obec; reforma účetnictví; odpisování; hospodaření
Název práce: Assets in the Accounting of a selected Municipality
Autor(ka) práce: Fučík, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Oponenti práce: Machyán, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with an analysis of property in the selected village. The thesis is divided into two parts -- the theoretical-methodological and the practical part. In the theoretical part, there are described particular terms concerning the budget management of municipalities, accounting reform and community property. In another, theoretical-methodological part, there is introduced an approach to the accounting of municipality property in connection with the reform of the state accounting. In the practical part, there is analyzed budget management of town, the property structure at the selected village, chosen procedure of depreciation and there is mentioned the relationship between depreciation and funding of new assets. In the thesis, there are described concrete examples of depreciation. Finally, there is evaluated the whole process and there are mentioned recommendations and objections.
Klíčová slova: depreciation; budget management; assets; accounting reform; municipality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 11. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40697/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: