Komplexní řízení kvality dat a informací

Název práce: Komplexní řízení kvality dat a informací
Autor(ka) práce: Pejčoch, David
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Máša, Petr; Novotný, Ota; Kordík, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o problematice kvality dat a informací. Kriticky hodnotí současný stav poznání v oblasti jednotlivých metod používaných pro audit a zvyšování kvality dat (resp. informací) a navrhuje nové principy tam, kde toto zhodnocení odhalilo mezery. Hlavní myšlenkou této práce je koncept řízení kvality dat a informací napříč celým univerzem dat. Toto univerzum představují všechny datové zdroje, se kterými přichází dany subjekt do styku, a které jsou používány v rámci jeho stávajících nebo zamýšlených procesů. Pro všechny tyto zdroje uvažuji nastavení shodné sady pravidel, politik a principů vycházejících ze současných a potenciálních přínosů těchto zdrojů při současném zohlednění případných rizik jejich užití. Jakousi pomyslnou červenou nití, která se táhne celým textem, je důležitost dodatečných znalostí pro proces řízení kvality dat / informací. Zavedení znalostní báze orientované na podporu řízení kvality dat a informací (QKB) je proto jedním ze základních principů autorem navržené sady doporučených postupů CADAQUES, které představují sumarizaci dílčích závěrů jednotlivých kapitol této práce.
Klíčová slova: kvalita informací; vlastnosti dat; Big Data; Data Governance,; kvalita dat
Název práce: Towards Complex Data and Information Quality Management
Autor(ka) práce: Pejčoch, David
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Máša, Petr; Novotný, Ota; Kordík, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals with the issue of Data and Information Quality. It critically assesses the current state of knowledge within tvarious methods used for Data Quality Assessment and Data (Information) Quality improvement. It proposes new principles where this critical assessment revealed some gaps. The main idea of this work is the concept of Data and Information Quality Management across the entire universe of data. This universe represents all data sources which respective subject comes into contact with and which are used under its existing or planned processes. For all these data sources this approach considers setting the consistent set of rules, policies and principles with respect to current and potential benefits of these resources and also taking into account the potential risks of their use. An imaginary red thread that runs through the text, the importance of additional knowledge within a process of Data (Information) Quality Management. The introduction of a knowledge base oriented to support the Data (Information) Quality Management (QKB) is therefore one of the fundamental principles of the author proposed a set of best
Klíčová slova: data sources; Information Quality; data characteristics; Data Governance; Big Data; Data Quality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2010
Datum podání práce: 29. 10. 2014
Datum obhajoby: 11. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27282/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: