Využití makroobezřetnostní politiky a indikátorů rizika pro regulaci finančních trhů

Název práce: Využití makroobezřetnostní politiky a indikátorů rizika pro regulaci finančních trhů
Autor(ka) práce: Šimáček, Milan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Musílek, Petr; Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato disertační práce přináší komplexní studii systémového finančního rizika a jeho kvantitativního vyjádření. V první části práce shrnuje základní předpoklady a nástroje makroobezřetnostní politiky, která vyvstala jako důležitá regulatorní politika v důsledku finanční krize z let 2007 až 2009. Hlavními částmi práce jsou části zabývající se tvorbou indikátorů finančního systémového rizika a stresu, když se práce zabývá rozdílným kvantitativním vyjádřením aktuálního finančního stresu, oproti postupně se vytvářejícímu systémovému riziku. Práce analyzuje několik metod tvorby indexu finančního stresu, kterého hlavním úkolem je za pomoci tržních cen aktiv zachytit současnou míru rizika jednotlivých sektorů finančního systému. Výsledkem práce je identifikace a historický popis období zvýšeného finančního stresu a zjištění regionálního charakteru stresových událostí. Kromě indexu současné míry stresu finančního systému práce přináší i indikátor systémového rizika pro zachycení tvorby systémového rizika v čase, který je vhodným předstihovým ukazatelem pro identifikaci období finančního stresu. Indikátor systémového rizika tak s předstihem dvou až tří let identifikoval rostoucí riziko bankovních sektorů zemí regionu před nástupem finanční krize z let 2007 až 2009. Práce v závěru upozorňuje na vhodnost využití obou indikátorů pro určení výše proticyklického kapitálového polštáře v rámci nových opatření Basel III.
Klíčová slova: Indikátor finančního stresu; Finanční krize; Systémové riziko; Finanční systém
Název práce: Using of Macroprudential Policy and Risk Indicarors for Financial Markets Regulation
Autor(ka) práce: Šimáček, Milan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Musílek, Petr; Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation provides a complex study of systemic financial risk and its quantification. In the first part, the paper summarizes the main assumptions and tools of macroprudential policy, which became an important regulatory policy after the financial crisis of 2007-2009. The main parts of the paper deal with the construction of indicators of financial systemic risk and stress, where the paper distinguishes the quantitative expression of the contemporaneous financial stress from the continually developing systemic risk. The paper analyzes several methods of financial stress index construction, whose main task is to identify the contemporaneous rate of risk in different sectors of financial system using market prices of assets. The outcome of the paper is the identification and historical description of periods of heightened financial stress and the recognition of a regional character of the periods of stress. Apart from the index of the contemporaneous stress of financial system, the paper brings a systemic risk indicator, which captures the development of systemic risk in time, and which is a suitable leading indicator for the identification of periods of financial stress. The systemic risk indicator has identified, with a lead of two to three years, the increasing risk of the banking sectors of the countries in the region before the onset of the financial crisis of 2007-2009. In the conclusion, the paper points out the suitability of both indicators for the calculation of the amount of countercyclical capital buffer used in the new Basel III measures.
Klíčová slova: Systemic Risk; Financial system; Financial stress index; Financial crises

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2012
Datum podání práce: 26. 11. 2014
Datum obhajoby: 29. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50383/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: