Analýza vlivu reálného měnového kurzu na zahraniční obchod mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

Název práce: Analýza vlivu reálného měnového kurzu na zahraniční obchod mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
Autor(ka) práce: Dvouletý, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Skopeček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje vliv reálného měnového kurzu na reálnou bilaterární obchodní bilanci mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německem na základě čtvrtletních dat pro období let 2000 -- 2014. Práce shrnuje závěry předchozích empirických studií a využívá jejich metodiku. Autor nejprve data převádí na reálné veličiny za pomoci indexu spotřebitelských cen a logaritmuje všechny použité proměnné. Použitými proměnnými jsou obchodní bilance, export, hrubý domácí produkt České republiky a Spolkové republiky Německo a umělé proměnné reprezentující ekonomickou krizi mezi lety 2008 -- 2010 a devizovou intervenci České národní banky na podzim roku 2013. Všechny proměnné se ukázaly jako nestacionární a podařilo se mezi nimi nalézt kointegraci. Nepodařilo se prokázat existenci J-křivky. Výsledky ukazují, že krátce po depreciaci reálná obchodní bilance nejprve vzroste a následně dojde k jejímu poklesu. Ekonomická krize v letech 2008 -- 2010 vedla k poklesu reálné obchodní bilance. Intervence ČNB nevedla v krátkém období k poklesu reálné obchodní bilance. Grangerův test kauzality neprokázal kauzální vztah mezi reálným exportem a reálným měnovým kurzem a ani neprokázal kauzální vztah mezi reálnou obchodní bilancí a reálným měnovým kurzem.
Klíčová slova: obchodní bilance; měnový kurz; devizová intervence; depreciace; J-křivka; regresní analýza
Název práce: Analysis of influence of real exchange rate on bilateral trade balance between the Czech Republic and Germany
Autor(ka) práce: Dvouletý, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Skopeček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Study analyses the influence of the real exchange rate on the real trade balance between the Czech Republic and Germany, using quarterly data for the period 2000 -- 2014. Previous empirical studies are summarized and their method is used for this analysis. Data are multiplied by consumer price index to achieve real variables and then transformed into natural logarithms. Used variables are trade balance, export, gross domestic products of the Czech Republic and Germany and dummy variables representing economic crisis during the years 2008 -- 2010 and monetary intervention of the Czech National Bank in autumn 2013. All variables were tested for stationarity and were found to be non-stationary, fortunately cointegration among variables was proved. Results failed to prove existence of J-curve concept. Results indicate, that in the short run after depreciation the real trade balance increases, but after that decreases. Economic crisis during the years 2008 -- 2010 led to decrease of the real trade balance. Intervention of the Czech National Bank did not lead in the short run to a decrease of the real trade balance. Granger causality test between the real export, the real trade balance and the real exchange rate did not prove any causal relationships.
Klíčová slova: trade balance; exchange rate; depreciation; foreign exchange intervention; J-curve; regression analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2014
Datum podání práce: 10. 6. 2015
Datum obhajoby: 2. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49947/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: