Testy řízený vývoj na platformě .NET

Název práce: Testy řízený vývoj na platformě .NET
Autor(ka) práce: Bárta, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Vít, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Testy řízený vývoj softwaru (TDD) je komplexní agilní metodika, která se nezabývá pouze testováním, ale obecně vývojem softwaru. Tato práce představuje obecné principy TDD, ale také konkrétní postupy a praktiky na platformě Microsoft .NET. V práci jsou uvedeny příklady podpůrných aplikací, které jsou pro TDD na této platformě vhodné, a dále prak- tické ukázky kódu v programovacím jazyce C#. Na těchto ukázkách je předváděn apliko- vaný proces testy řízeného vývoje. Práce se dále věnuje nejenom samotnému TDD, ale také pojmům, které s ním souvisí. Jed- na z kapitol je věnována obecně testování softwaru, automatizovaným testům, či agilním metodikám, ke kterým TDD patří. Práce se dále zaměřuje na požadavky, které jsou kladeny na testy i na vyvíjenou a testova- nou aplikaci. Pro úspěšné aplikování TDD je nutné dodržet některé postupy a omezení. Pokud by nebyly dodržovány, může se stát testy řízený vývoj neefektivní a náročný pří- stup. V opačném případě je to ideální nástroj pro produkování kvalitního kódu.
Klíčová slova: automatizované testování; abstrakce; jednotkové testy; Testy řízený vývoj (TDD)
Název práce: Test-Driven Development in .NET platform
Autor(ka) práce: Bárta, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Vít, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Test-Driven Development (TDD) is a complex agile methodic, which focus not only to software testing, but rather to software development in general. This thesis presents basic principles of TDD and also specific processes and practices to Microsoft .NET platform. There are examples of support software necessary for TDD on this platform and also practical code examples in C# language. The process of Test-Driven Development is shown od this code examples. Thesis also focuses on other terms related to TDD. One of the chapters deals with software testing in general, automatic testing or agile principles from which TDD comes. Thesis further focuses on requirements to tests or tested application itself. For successful application of TDD, it is necessary to fulfill some requirement steps and limitations. Otherwise, Test-Driven Development could be really expensive and hard approach. But when development team is aware of these limitations, TDD will produce quality code.
Klíčová slova: unit tests; automatic testing; abstraction; Test-Driven Development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2014
Datum podání práce: 11. 5. 2015
Datum obhajoby: 24. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50154/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: