Unie studentů VŠE ze systémového pohledu

Název práce: Unie studentů VŠE ze systémového pohledu
Autor(ka) práce: Kočí, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Benda, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje přípravu a vznik Unie studentů VŠE pomocí Metodologie měkkých systémů. Pro tento cíl práce zpracovává teorii studentských organizací a studentských unií v České republice včetně srovnávací analýzy pravidel pro studentské spolky na vybraných vysokých školách v Česku a v zahraničí. Výsledkem analýzy je poznání, že vybrané zahraniční univerzity pracují se svými spolky systematičtěji než vybrané české univerzity. Výzkumná část práce realizuje dvě části Metodologie měkkých systémů: Analýzu dvě (společenskou) a Analýzu tři (politickou). Výsledkem výzkumu jsou definované role, hodnoty, normy a rozložení moci v prostředí studentských spolků na VŠE. Praktická část obsahuje dva kompletní učící se cykly Metodologie měkkých systémů včetně kořenových definic, CATWOE a modelů smysluplných aktivit. Na základě průběhu těchto učících se cyklů jsou pak zhodnoceny limity, které má užití Metodologie měkkých systémů pro založení studentské unie na vysoké škole v České republice.
Klíčová slova: Měkký systém; Studentský klub; Unie studentů VŠE; Studentská organizace; Studentská unie; CATWOE; Metodologie měkkých systémů; Peter Checkland; Soft Systems Methodology; Model smysluplných aktivit; Kořenová definice; PQR; Učící se cyklus; Vysoká škola ekonomická v Praze; Studentský spolek
Název práce: System approach to the Students' Union of the University of Economics in Prague
Autor(ka) práce: Kočí, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Benda, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is the preparation and foundation of the Students' Union of the University of Economics in Prague, which is done by Soft systems methodology. In order to achieve this aim, the thesis elaborates a theory of student organizations and student unions in the Czech Republic. It also compares a set of rules governing student organizations at chosen Czech universities with chosen foreign universities. The result of this comparison is that chosen foreign universities have more systematic policies towards their student organizations. The research part of this thesis contains Analysis two (social) and Analysis three (political) from the Soft systems methodology. The results of the research contains defined set of roles, norms, values and a distribution of power in the environment of student organizations at University of Economics. Practical part of the thesis brings two complete learning cycles of the Soft systems methodology including root definitions, CATWOE and models of purposeful activity. Based on these two learning cycles, the thesis defines the general limits of Soft system methodology for the foundation of student union at Czech universities.
Klíčová slova: Students' Union of the University of Economics in Prague; PQR formula; Student union; Student organization; University of Economics, Prague; Peter Checkland; Fraternities; Purposeful activity model; CATWOE; Soft systems methodology; Student club; Root definition; SSM; Soft system; Learning cycle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2014
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 5. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47055/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: