Mezinárodní nevládní organizace v postkonfliktní rekonstrukci (případová studie Bosna a Hercegovina)

Název práce: Mezinárodní nevládní organizace v postkonfliktní rekonstrukci (případová studie Bosna a Hercegovina)
Autor(ka) práce: Macoun Pilská, Alžběta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Matějka, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá rolí nevládních organizací při postkonfliktní rekonstrukci, případová studie je aplikována na poválečnou Bosnu a Hercegovinu. Zde probíhá postkonfliktní rekonstrukce od ukončení občanské války v roce 1995. Cílem této práce je zhodnocení naplnění čtyř pilířů postkonfliktní rekonstrukce v Bosně a Hercegovině. První kapitola práce se věnuje teorii mírových operací a teoretickému zařazení postkonfliktní rekonstrukce. V druhé kapitole je aplikace Daytonské mírové dohody na čtyři pilíře postkonfliktní rekonstrukce. Třetí kapitola se zabývá činností nevládních organizací v Bosně a Hercegovině, představuje některé významné projekty a celkově hodnotí jejich vliv. Jako metodologie bylo zvoleno kvalitativní a kvantitativní hodnocení a dále analýza a syntéza dat.
Klíčová slova: Daytonská mírová dohoda; nevládní organizace; OSN; Bosna a Hercegovina; postkonfliktní rekonstrukce
Název práce: International Non-governmental Organisations in Post-conflict Reconstruction: Study Case Bosnia and Herzegovina
Autor(ka) práce: Macoun Pilská, Alžběta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Matějka, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis deals with the role of NGOs in post-conflict reconstruction, the case study is applied to the post-war Bosnia and Herzegovina. The post-conflict reconstruction goes on since the end of the civil war in 1995 there. The aim of this work is to evaluate the fulfillment of the four pillars of the post-conflict reconstruction in Bosnia and Herzegovina. The first chapter follows the theory of peacekeeping operations and theoretical classification of the post-conflict reconstruction. In the second chapter, there is an application of the Dayton Peace Agreement on the four pillars of the post-conflict reconstruction. The third chapter deals with activities of NGOs in Bosnia and Herzegovina and presents some major projects and the overall assessment of their impact. For the methodology was chosen qualitative and quantitative evaluation and analysis and synthesis of data.
Klíčová slova: Bosnia and Herzegovina; non-governmental organisations; post-conflict reconstruction; Dayton Peace Agreement; UNO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 11. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37713/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: