Klasifikační analýza emocionálních apelů na vzorku českých televizních reklam

Název práce: Klasifikační analýza emocionálních apelů na vzorku českých televizních reklam
Autor(ka) práce: Káčerková, Radka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Jordan, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstrakt: Kvalifikační práce pojednává o možnostech použití emocí v reklamě. Hlavním cílem práce bylo klasifikovat a definovat emoce a emocionální apely v souvislosti s jejich použitím v marketingu. Práce se zaměřila hlavně na emocionální apely v české televizní reklamě a odhalila, jakým způsobem reklamy tyto apely využívají. Pro tyto účely byla stanovena výzkumná otázka, která se zabývala tím, jaké druhy emocionálních apelů se v reklamách vyskytují nejčastěji. Analyzovaný výzkumný vzorek 150 televizních reklam byl rozdělen do homogenních skupin dle jednotlivých odvětví a zkoumán pomocí kvantitativní obsahové analýzy. Veškeré zjištěné poznatky a výsledky ukázaly, že emocionální apely jsou podstatnou částí televizních reklam, ale spíše jako druhotné vedlejší faktory doplňující celkové reklamní poselství. Klíčová slova: Emoce, marketing, reklama, reklamní apely, emocionální apely
Klíčová slova: emoce ; reklamní apely; emocionální apely; reklama; marketing
Název práce: Classification analysis of emotional appeals on sample Czech television commercials
Autor(ka) práce: Káčerková, Radka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Jordan, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstract: The work deals with the possibilities of using emotional appeals in advertising. The main goal was classification and definition of emotions and emotional appeals with regard to marketing. The work focused on emotional appeals in Czech TV adverts and found out the way how emotional appeals are used in these adverts. Research question used in this work concerned the problem of which emmotional appeals are in adverts the most. Research sample consisting of 150 TV adverts was divided into several homogeneous groups according to industry. Research method applied to the sample was content analysis. All findings showed that emotional appeals are essential part of TV adverts but as the secondary factors additional to the whole advertising message. Key words: Emotions, marketing, advertising, advertising appeals, emotional appeals
Klíčová slova: emotional appeals; advertising appeals; marketing; advertising; emotions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45619/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: